Invester i velfærd, arbejdspladser og klima

 Enhedslistens budgetforslag 2014-17 – 23. september 2013 

Enhedslisten deltager ikke i dette års budgetforlig, fordi der lægges op til omfattende besparelser på velfærden. Der er nedskæringer på 30 mio. kr. i 2014, hvor der faktisk er penge nok til at aflyse nedskæringerne. Nedskæringerne rammer først og fremmest velfærden, børn, ældre, og samfundets svageste. Det budgetforlig, som de øvrige partier i byrådet har indgået, fortsætter nedskæringerne i de kommende år og i 2017 er de samlede årlige nedskæringer nået helt op på 80 mio. kr. Det vil betyde, at op mod 250 arbejdspladser vil forsvinde.

Enhedslisten vil en anden vej og satser på at investere i velfærden. Gode daginstitutioner, skoler og et godt socialt sikkerhedsnet er betingelsen for, at tiltrække flere borgere til kommunen og holde gang i udvikling af hele kommunen. En manglende prioritering af daginstitutioner, forebyggelse i ældreplejen, og gode indsatser overfor børn og familier i vanskeligheder kan give økonomisk bagslag på længere sigt.

Unødvendige besparelser i 2014
I sidste års budgetforlig forudsagde man, at det såkaldt likviditetstilskud fra staten ville bortfalde. Det skete ikke og derfor fik Svendborg Kommune også de ca. 30 mio. kr i tilskud for 2014. Dermed er grundlaget for de planlagte nedskæringer forsvundet. Men hvis kommunerne giver efter for regeringens pres og reducerer serviceniveauet, så fører det til at likviditetstilskuddet forsvinder. Kommuners nedskæringer har i flere omgange ført til, at regeringen har reduceret i bloktilskuddet. Enhedslisten vil ikke bidrage til denne selvopfyldende profeti.

Dårlig kommuneaftale
En af grundene til, at kommunerne skal skære ned, er regeringens aftale med de borgerlige partier i Vækstplanen, om lavere skat på selskabernes store overskud. Prisen betales af velfærden. Alene til næste år koster det 1,9 mia. kr. af det offentlige forbrug. Hvis regeringen ikke havde givet milliardgaver til erhvervslivet, havde der været råd til bedre velfærd.

Enhedslisten foreslog i Folketinget i juni, at regeringen skulle lave en aftale med kommunerne, som ville give et løft til kommunerne på 2 pct. til næste år. Det svarer til 4,6 mia. kr. mere til velfærden.

Hvis regeringen havde brugt sit flertal med Enhedslisten, ville kommunerne have markant flere penge til et løft af velfærden næste år. Enhedslistens forslag ville i 2014 give 47 mio. kr. mere i kommunekassen i Svendborg kommune end regeringen har bevilget.

Byomdannelse og havn
Byomdannelsen indeholder mange gode elementer, som vi bakker op om. Vi er meget glade for at “Den Grønne Tråd” er blevet til noget, og at vi nu kommer i gang med torvet, som det første. Enhedslisten bakker også op om, at afsætte 3 mio. kr til udvikling af byens rum og pladser.
Enhedslisten vil gerne forbinde by og havn, men vi er imod boliger på havnen og satser på en udvikling, hvor der er plads til både det nuværende erhverv, nye virksomheder og kultur.

Tankefuld
Enhedslisten synes det er fornuftigt at udskyde anlægget med forlængelse af Johannes Jørgensensvej til Tankefuld indtil en fjerdedel af grundene er solgt. Vi ser det som overdrevent optimistisk, at man i budgetforliget vil anlægge vejen allerede i 2015, vi tror tidligst at den skal anlægges i 2016. Men det er vigtigt, at der er et samlet tilsagn, om at man vil investere i Tankefuld, så grundlaget for at få gang i salg af grunde er til stede.

Genopretning af budget til trafiksikkerhed og cykelstier
Budget 2013 skar 2 mio. kr fra det årlige budget til cykelstier og trafiksikkerhed for at bruge pengene på projektet omkring Svendborg Havn. Enhedslisten tilfører 2 mio. kr til cykelstier, der er langt til at alle projekter affødt af den nye skolestruktur er gennemført, så der er hårdt brug for pengene.

Folkeskolen og daginstitutioner
De senere år har massive nedskæringer ramt daginstitutionerne, det vil Enhedslistens forslag sætte en stopper for. Samtidigt vil vi bevillige resten af de 4,8 mio. kr, som kommunen fik til bedre normering i daginstitutionerne, det vil give 2,6 mio. kr. til mere tid til kommunens børnehavebørn.

Enhedslisten mener ikke folkeskolereformen er fuldt finansieret, og afsætter derfor yderligere 3 mio. kr. En række elementer er fortsat uafklarede: lektiecaféordningen, lærerarbejdspladser mv. Der er en stor risiko for at kvaliteten i undervisningen vil blive udhulet, ved krav om flere undervisningstimer, særligt på de skoler, som har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen. Derfor ønsker vi, at lærernes arbejdstid og tid til forberedelse bliver aftalt med lærerne og i en lokal arbejdstidsaftale.

Med folkeskolereformen er der lagt op til, at bevægelse hver dag skal kobles sammen med den øvrige undervisning og åbne op for nye undervisningsformer. Der er derfor behov for at skolerne ikke fastlåses i det nuværende idrætsskolekoncept, hvor al bevægelse er lagt inden for rammerne af egentlige idrætstimer. Et fortsat krav om 6 ugentlige idrætstimer kombineret med folkeskolereformens øgede krav til de boglige fag, vil tvinge skolerne til at at skære i de praktiske og kreative fag.

Vi mener, at en øget forældrebetaling til SFO vil give en meget uheldig udvikling, som vil udhule SFO’erne og vil tvinge forældre til, at finde alternative pasningsmuligheder, samtidig med, at det vil presse de svageste familier.

Kultur- og Fritidsliv
Enhedslisten har været med til at sikre kulturlivets rammer, så de til stadighed kan udfolde sig og give borgerne et mangfoldigt tilbud. Vi afsætter 2,9 mio. kr. til Baggårdteatret, 5 mio. kr. til at vedligeholde hallerne og 2,0 mio. kr. til lokale initiativer.

Ungdomshus
Svendborg skal have sit ungdomshus. Der er allerede gode ideer og planer for et sådant i forbindelse med mulighed for yderligere lejemål i Ribers gård. Vi ønsker at støtte med, at bevillige finansiering til årlig husleje også efter 2014. Økonomien skal være i orden fra starttidspunktet, sådan at man kan koncentrere sig om en god opstartsproces, hvor man sikrer skærpet medindflydelse til de unge.

Ungeenhed
Enhedslisten støtter den ny “Ungekontakt”, hvor man samler myndighedsdelen ifht. unge på ca. 15 – 30 år. Den fysiske placering bliver i uddannelsesmiljøet ifm. Simac på A.P. Møllersvej. Der skal flyttes ca. 40 medarbejdere. I den forbindelse har vi en forventning om, at der må kunne spares på udgifter til lejemål og bygninger andre steder.

Inklusion – en investering i børns handlemuligheder
Inklusionsindsatsen er den vigtigste investering i børns fremtiden, hvor alle får en chance. Inklusion skaber gode forudsætninger for læring og mindsker den negative sociale arv. På den måde sikrer vi, at flest mulige kan gennemføre en uddannelse.
Forudsætning er derfor, at investere i området og høste gevinsten i fremtiden. Derfor har vi fjernet den besparelse i 2014 på 2,9 mio. kr og i 2015 på 5,5 mio. kr. på inklusionsområdet. Vi mener, at en besparelse på nuværende tidspunkt kun resulterer i en endnu større udgift i fremtiden, som følge af en mislykket inklusion.

Social ombudsmand
Der har gennem flere år været kritik af kommunens behandling af blandt syge borgere. Der har været eksempler på alt for lang sagsbehandling og kommunen går fortsat målrettet efter at opnå størst muligt refusion fra staten. Ofte fører det til borgerne trækkes gennem udsigtsløse forløb, som blot udskyder, at der findes en løsning med revalidering, fleksjob eller førtidspension. Der er derfor behov for, at borgerne får en social ombudsmand, som kan kigge kommunens sagsbehandling efter i sømmene, og sikre at det er borgeren som sættes i centrum.

Ældre
Vi har reduceret i besparelserne på ældreområdet og fjernet stigningen på de ældres mad. Vi mener ikke det er retfærdigt, at som har mindst skal betale mere for at få kommunens økonomi til at hænge sammen.

Mere handling for klimaet
Enhedslisten glæder sig over, at der nu endelig bliver afsat penge til en klimamedarbejder, omend med et års forsinkelse. Vi vil fremrykke projektet med energirenovering af kommunens bygninger, så den ikke strækker sig over 5 år, men afvikles hurtigere. Projektet er selvfinansierende, ved at besparelser på energiregningen finansierer renter og afdrag på lån, så der er ingen grund til at nøle. Det er nu der skal skabes nye arbejdspladser, og bagefter skal der sættes nye tiltag i gang omkring klimaet.

Mere og bedre natur
Der er et stort behov for at kommunen gør en større indsats for naturen. Her vil Enhedslisten ved hjælp af seniorjobordningen sætte gang i flere projekter.

Finansiering

Fortsat likviditetstilskud
Vi tager som udgangspunkt, at det samlede bloktilskud ikke reduceres, om at staten ikke fjerner likviditetstilskuddet i 2015 og årene frem. Dette skal Svendborg Kommune presse på i KL for at sikre.

Rationalisering af eksterne konsulenter
Brug af ekstern konsulentbistand har været flittigt brugt i Svendborg Kommune. Vi mener der er en kultur for overdrevet brug af eksterne konsulenter, som ikke gavner kommunen. Derfor skal brugen af eksterne konsulenter nedbringes med 2 mio. kr. årligt.

Aktiv brug af seniorjob
Der har været en stor stigning i antallet af ledige med ret til seniorjob. Kommunen er forpligtet til, at ansætte dem og får tilskud til det. Derfor er det faktisk billigere, at ansætte dem, end at lade dem fortsætte på dagpenge. På trods af det, er der fortsat 40-50, der har ret til seniorjob, som ikke er blevet ansat. Enhedslisten vil ansætte alle med ret til seniorjob, og bruge de nye medarbejdere aktivt. Folk i seniorjob tilknyttes fremadrettet den nye enhed Ejendomsservice. Herefter iværksættes der en proces, hvor man finder opgaver som i dag løses af privat firmaer rundt omkring i kommunens afdelinger og institutioner. Kommunen overtager de opgaver, som de ansatte i seniorjob kan løse. Institutionerne betaler for at få opgaven til den halve pris og indgår som indtægt kommunekassen. På den måde kan ansatte i seniorjob generere indtægter, der svarer til halvdelen af deres lønudgiften, som kommunen skal betale under alle omstændigheder. Det vil potentielt kunne spare kommunen for 7,5 mio. kr, når det er fuldt implementereret. Samtidigt får institutioner og afdelinger frigjort et tilsvarende beløb til andre opgaver.

Forbedret arbejdsmiljø
Svendborg kommune har skærpet fokus på medarbejdernes sygefravær. Gentagne nedskæringer og effektiviseringer er med til at presse den enkelte medarbejder. Det giver dårligt arbejdsmiljø, og dermed bliver risikoen for stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø øget. Vi vil vende processen om, og lave en målrettet indsats for et bedre arbejdsmiljø og dermed reducere sygefraværet.
Der skal etableres en indsatsgruppe for bedre arbejdsmiljø, som kan benyttes på tværs af kommunens organisation. Gruppen vil have fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi tror på, at vi kan reducere fraværet med 0, 3 % dette svarer til ca. 5 mio. kr Vi foreslår, at “gevinsten” ved reduceret sygefravær deles mellem det enkelte område og kommunekassen.
Vi tror at sygefravær kan nedbringes ved, og at vi bliver bedre til, at håndtere det psykiske/fysiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi får fokus på medindflydelse og trivsel.

Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift
Vi foreslår at genindføre dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder på samme niveau, som den var i den gamle Svendborg Kommune. Dette kombineret med at øge grundskylden med to promille, kan sammen med vores øvrige forslag bringe både økonomisk og social balance i Svendborgs Kommunes økonomi. Dækningsafgift og øget grundskyld vil give en indtægt på 32 mio. kr om året. Svendborg kommune havde muligheden for, at søge om lov til at at øge skatteindtægterne i 2014, men det undlod man. Derfor har vi først kalkuleret med øgede indtægter fra 2015, hvor der formodentlig igen vil være muligt, at søge om at kunne øge den samlede skatteindtægt.

Jesper Kiel, Enhedslisten 

Bilag Størrelse
Enhedslistens budget til hjemmesiden.pdf 325 kB