Enhedslisten vil have bedre sagsbehandling for langtidssyge

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Svendborg 08-04-2014

Enhedslisten Svendborg har taget en lang række initiativer, der skal bidrage til at forbedre og smidiggøre sagsbehandlingen af langtidssyge medborgere på jobcentret.

I forlængelse heraf har Steven Legêne fra Enhedslisten rejst tre forslag til behandling i Erhvervs, Beskæftigelses & Kulturudvalgets møde, torsdag 10 april 2014:

  1. Enhedslisten Svendborg foreslår, at alle arbejdsprøvninger skal tælles med i den syges arbejdsevne-vurdering. Der har været en række eksempler på, at arbejdsprøvninger der er afbrudt af helbredsmæssige årsager, underkendes i den samlede vurdering der skal afklare borgerens arbejdsevne. 
Enhedslisten Svendborg er af den opfattelse, at en af helbredsmæssige grunde afbrudt arbejdsprøvning netop burde vise, at den syge ikke kan varetage et arbejde på ordinære vilkår. 
Ifølge Enhedslisten Svendborg giver det et fejlagtigt billede, hvis afbrudte arbejdsprøvninger ikke tælles med.
  2. Enhedslisten Svendborg er af den opfattelse at sagsbehandlernes uddannelsesgrad skal højnes, idet det er kritisabelt at en lang række medarbejdere kun har kortere kursusforløb, som erfaringsgrundlag til sagsbehandlingen af medborgerne. 
Enhedslisten Svendborg mener at det som udgangspunkt skal være uddannede socialrådgivere, der varetager sagsbehandlingen. Enhedslisten Svendborg foreslår derfor, at Svendborg Kommune skal øge antallet af socialrådgiver uddannede sagsbehandlere på jobcentret.
  3. Enhedslisten Svendborg foreslår, at der skal skabes mulighed for, at borgeren kan forlange en anden sagsbehandler, (second opinion) hvis der er store uoverensstemmelser i den indbyrdes kommunikation. Derfor er dette forslag bragt på dagsordenen på torsdagens møde i EBK udvalget.

 

Med disse tre forslag ønsker Enhedslisten at bidrage til en bedre sagsbehandling end den hidtidige praksis har medført.