Hvis kommunen har lavet fejl i sager, så skal kærestepar have deres ydelser tilbage!

Enhedslisten har fundet ud af, at der i mange kommuner er begået fejl i forbindelse med manglende partshøring vedrørende den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, Hvis kommunen har begået fejl, så skal borgerne efterbetales de ydelser, de har mistet. Der er også fundet fejl i Svendborg Kommune, derfor vil Steven Legêne fra Enhedslisten have alle sager gennemgået for fejl.

Pressemeddelelse 19. Feb 2015

– Hvis man skal følge principafgørelsen fra august 2014, kan det indebære, at mange par skal have tilbagebetalt uretmæssigt modregnede sociale ydelser for hele 2014. Det kan godt komme til at dreje sig om store beløb forklarer Steven Legêne som sidder i Svendborg Kommunes Erhvervs-, beskæftigelses og kulturudvalg

Enhedslisten håber med tiltaget at kunne sikre, at nogle af dem med de laveste indtægter får de ydelser de har mistet, siden regeringen indførte den gensidige forsørgerpligt for samlevende. Enhedslisten opnåede i dette år finanslovsaftale at få den gensidige forsørgelsespligt for samlevende afskaffet fra 2016 og reduceret i 2015.

 

 

Enhedslistens spørgsmål fremsendt til forvaltningen 18. februar 2015:

Vedr. partshøring før afgørelse om modregning af gensidig forsørgelse.

Jeg er nu bekendt med en sag hvor borgere i Svendborg Kommune ikke er blevet partshørt i henhold til gældende lovgivning og endvidere ikke er blevet informeret i tilstrækkeligt omfang om baggrund for den trufne afgørelse. (der er mange lignende sager på landsplan )

Jeg vil derfor henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 fra august 2014, hvor det bl. a. fremgår, at
– Kommunen skal jævnfør aktivlovens § 2 c, træffe afgørelse om samliv både overfor ansøgeren og overfor samboen.
– Kommunen kan først træffe afgørelse om samliv, når parterne skriftligt er gjort bekendt med hvilke oplysninger, kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af.
– Kommunen har pligt til at journalisere partshøringsbrevet på personsagen. Det følger af god forvaltningsskik og lov om offentlighed i forvaltningen.
– Et partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse – det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser – vil ikke kunne opfylde kravet i forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Efter denne regel skal parterne i sagen gøres bekendt med, hvilke bestemte oplysninger, kommunen er i besiddelse af, om en sags faktiske grundlag, og som kommunen vil lade indgå i vurderingen af, om der er tale om samliv i aktivlovens forstand.

Jeg vil derfor anmode Forvaltningen om at identificere de tilfælde, hvor loven ikke er blevet overholdt i forbindelse med indførelsen af den gensidige forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere, samt at rette fejlen i hver enkelt tilfælde.

Jeg vil samtidigt minde om at den pågældende lovgivning har været gældende siden 1. Januar 2014 og at ulovlig modregning i ydelser, derfor skal tilbagebetales fra denne dato og ikke fra datoen for den, i Ankestyrelsen, trufne principafgørelse fra august 2014.

Jeg vil derudover gerne bede om svar på følgende spørgsmål:

Er man bekendt med det eventuelle omfang af fejlagtig partshørings-praksis i Svendborg Kommune ?
Hvor mange sager er til dato genoptaget pga denne praksis ?
Til hvor mange borgere, der uberettiget er blevet modregnet for gensidig forsørgelse, har man til dato tilbagebetalt den modregnede ydelse og med virkning fra hvilken dato ?