Havnegrund blev solgt for billigt

Enhedslisten har klaget til statsforvaltningen over kommunens salg af Jessens Mole 7-9 for kun 2 mio. kr til den lokale milliardær Erik Skærbæk. Enhedslisten mener at prisen ligger langt under markedsniveau. Svendborg Kommune skulle på byrådsmødet forklare sagen for Statsforvaltningen.

Byrådsmøde 24. november 2015

Susanne Gustenhoff fremsatte på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe Enhedslistens eget høringssvar til statsforvaltningen:

Enhedslisten kan ikke bakke op om kommunens høringssvar og udtaler følgende:

Enhedslisten er ikke enig i Byrådets foreslåede udtalelse i forbindelse med salget af Jessens Mole 7 – 9. Enhedslisten mener, at kommunen faktisk giver sig i kast med ulovlig erhvervsstøtte. Købet er yderst gunstigt for Skjærbæk. Det begrunder vi bl.a. i den aftale der er lavet, hvor leje af Kvægtorvet indgik som en del af forhandlingerne. Her har kommunen forpligtiget sig i en 10 årig lejeaftale. Borgmesteren har selv udtalt til FAA (Fyns Amts Avis d. 30. september, at hvis kommunen ikke sagde ja til lejeaftalen ville salget af Jessens Mole 7-9 ikke blive til noget. Det mener vi er ulige markedsvilkår, sådanne vilkår har andre potentielle købere ikke haft.

Enhedslistenn mener det er forkert at sælge denne udsigt for 2. mio. kr.

Erhvervsstøtte

Enhedslisten mener også, at ved, at det er muligt for køber at frasælge de 2 gamle bevaringsværdige ejendomme ud mod Jessens Mole, er det muligt for køber at profitere således, at han kan indtjene ca. det, han har givet for hele grunden. 2. millioner.

Vi vil også stille spørgsmål ved, den udgift kommunen skal afholde ifht. pilotering og oprensning af grund. I det værste scenarie hæfter kommunen for op til 3,75 mio. (tjekker med adm.).

Der er altså ikke ikke tale om et salg til højestbydende, men der er tale om, at kommunen påtager sig udgifter, for at realisere et privat boligbyggeri. Vi mener ikke at kommunen kan påtage sig disse forpligtigelser, og samtidigt reelt forære en grund væk uden at der bliver tale om støtte.

Fraviger udbudskrav efter at tilbuddet er afgivet

Enhedslisten mener, at købstilbuddet fraviger udbudskrav og prospekt:

Der er tale om “et mindre antal” flexboliger i udbudskravet. Nu er der tale om 25%, det er en anseelig mængde.
At stueetagen overvejende rummer offentlige eller offentlige tilgængelige funktioner fraviges kraftigt i det revidere købstilbud, ved at stueetagen på stations siden hæves 1,5 meter over fortovsniveau, og man reducerer loftshøjden, således at man udelukker erhverv.
I udbudskravene var der lagt op til en blanding af boliger, erhverv og detailhandel osv. I det reviderede købstilbud kan man nøjes med erhverv i de 2 bevaringsværdige bygninger (som tænkes solgt). Dermed er det kun boliger i hele det bygningskomplex, som tilbuddet omhandler. Det er en væsentlig fravigelse!
Der er lagt op til et meget ensartet byggeri, som står i modsætning til kravet om variation. Det har ikke været muligt, at få visualiseret projektforslag fra køber (???).
Der bliver ikke lavet friarealer, så der er variation mellem offentlige og private rum. Gennemgangen lukkes med en port, og hele friarealet bliver hævet højt over de tilstødende arealer.
Hele tilbuddet har fjernet sig meget fra prospektets grundide om en “åben karrestruktur med variation og parkering under terræn”. Der bliver tale om en lukket ensartet karre, som placeres oven på en “kasse” med parkering.

Flere af disse fravigelser er blevet aftalt efter at tilbuddet var afgivet og derfor kan den afgivne pris ikke betragtes, som fair.

Prisen er for lav i forhold til normalt niveau

2 mio. kr er selvsagt langt under normal markedspris. Dette illustreres tydeligt af at køberen Erik Skærbæk kort inden køber naboejendommen til 8. mio. kr.

Dette fremgår af Fyns Amts Avis 15. nov 2015:

Vi lægger ud med en lille fortælling om en hushandel, som demonstrerer, at andre end erhvervsmanden Erik Skjærbæk er i stand til at gøre en god forretning.
Som vi tidligere har fortalt, har netop Skjærbæk købt den tidligere pakkepostcentral i Frederiksgade af Ole Thalund, og når det kommer til handlens detaljer, så har parterne været karrige med oplysningerne.
Men Fyns Amts Avis har gravet i sagen og kan afsløre, at Skjærbæk gav præcist otte millioner kroner for ejendommen. Hvilket Thalund næppe er utilfreds med, eftersom han blot lagde 2,95 millioner kroner, da han købte den i foråret 2012.

Samme ejendom og tilhørende parkeringspladser har samtidigt været knyttet sammen med salget af Jessens Mole, da kommunen inden da indgår en lejeaftale, som er ganske gunstig for Erik Skærbæk.

Sammenblanding ved salg af Jessens Mole og kommunens leje af naboejendom

I Fyns Amts Avis 30. september udtaler borgmester Lars Erik Hornemann sig sådan. at der tydeligvis i forbindelse med salget af Jessens Mole yderligere har været et modkrav fra køberen om at kommunen skulle indgå et lejemål i naboejendommen. Det skaber tvivl om salget af Jessens Mole er foregået på lige vilkår.

Citater fra Fyns Amts Avis 30. september:

■ Var det en betingelse i for- handlingerne med Erik Skjær- bæk om arealet på Jessens Mole, at I indgik en 10-årig lejeaftale om Kvægtorvet og den gamle postpakkecentral?
– Det er to elementer, der følges ad. For køber hænger de to ting tæt sammen.

■ Vil det sige, at hvis I ikke sagde ja til lejeaftale, ville salget af Jessens Mole 7-9 heller ikke blive til noget?
– Det er rigtigt. De to beslut- ninger hænger sammen.

Se også klage, prospekt og udbudvilkår:

Bilag Størrelse
udbudsvilkaar_30_jan_2015 (1).pdf 291.27 kB
prospekt_05.12.2014_1 (1).pdf 6.98 MB
Tilstatsforvaltning.pdf 90.93 kB