Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima

 Budget 2017-2020 Svendborg kommune – Enhedslistens forslag til budget – 26. september 2016

Nej til flere nedskæringer

Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi vi mener, at det er uansvarligt og unødvendigt at spare mere på den borgernære velfærd, kultur og indsats for klima og miljø. Budgetforliget fastholder en årlig besparelse på 15,9 mio. kr. Oven i disse nye nedskæringer er der allerede lagt besparelser ind med effektivisering på 5 mio. kr årligt og en grønthøsterbesparelse på årligt 8,3 mio. kr. ved at skære 0,35% på alle områder. I 2019 lægges der igen op til en sparerunde på 15 mio. kr. Dermed fører budgetforliget til, at den årlige besparelse på velfærden i 2020 kommer helt op over 80 mio. kr.

Enhedslisten vil ikke den vej!

Regeringen udhuler velfærden

Regeringen har i økonomiaftalen med Kommunernes Landsforening (KL) lagt op til at reducere kommunernes økonomi med årligt 500 mio. kr., hvilket betyder, at Svendborg Kommune mister 5 mio. kr hvert år. Men samtidigt har det været KLs vurdering, at kommunernes samlede udgifter til blandt andet flere ældre årligt stiger med 2 mia. kr. Dermed udhules velfærden også i Svendborg Kommune med årligt 20 mio. kr. oven i de 5 mio. kr. Enhedslisten har som eneste parti stemt imod dette års økonomiaftale både i KLs bestyrelse og i Folketinget.

Nye besparelser halveret 2017

Op til førstebehandlingen af budgettet var der lagt op til, at Svendborg kommune yderligere skulle finde rammebesparelser for 31,7 mio.. Derfor indgik Enhedslisten en aftale med A,B,F,O og T, hvor besparelserne i første omgang blev halveret. Det var muligt ved at lægge et mere realistisk niveau for overførsler fra 2017 til 2019 ind og inddrage overskud fra valutapuljen samt ved at udskyde Tankefulde etape 2 til at først at starte i 2018.

Aftalen var et vigtigt resultat for Enhedslisten, og aftalen indgår som en del af vores samlede forslag til budget.

Det er ikke nødvendigt at spare på velfærden

Vi kan ikke bakke op om mange af de af de resterende besparelser på 15,9 mio. kr, som budgetforliget vil gennemføre. Der er penge til at undgå besparelserne. Vi reducerer anlægsudgifterne. De midler, som var afsat til DGI-landsstævne, vælger vi i stedet til at bruge på velfærden. Desuden vælger vi at droppe støtten til den professionelle idræt og den kommercielle kultur med sponsorater til GOG, Rabbits og Rottefælderevyen. Enhedslisten vælger i stedet at afblæse nedskæringer på de lokale kulturtilbud.

Bedre vilkår for børn og unge

Det vil være uansvarligt at lægge flere besparelser på børn- og ungeområdet. Vi er glade for at lukning af juniorklubben og en besparelse på inklusion i folkeskolen er taget ud af sparekataloget, men vi kan fx ikke acceptere en 10% besparelse på juniorklubbens budget og en reduktion af undervisningstilbud på Sydfyns Erhvervsforskole.

Enhedslisten mener ikke, at vi skal give tilskud til pasning af egne børn, fordi vi synes, at den prioritering er forkert, og der er andre indsatser, som er vigtigere. Vi vil i stedet prioritere forebyggende indsatser i skoler og dagtilbud.

På dagtilbudsområdet er det sådan, at der allerede er sparet 2,3 mio. kr. De 2,3 mio var en særlig tildeling vedtaget af den tidligere regering (250 mio.-puljen). Tildelingen eksisterer ikke længere, dermed indeholder budgettet en skjult besparelse på dette område. Vi vil søge mulighed for at opretholde differentieret normering.
Vi støtter ikke en tidlig overgang til børnehave, og vi vil bibeholde en garantitildeling til mindre børnehuse sådan, at der fortsat er en forskel i tilbuddene, og at de bibeholdes i yderområderne.

På området for Familie og Uddannelse, syntes vi, at det er forkert at spare på de forebyggende indsatser, som projekt FOKUS, åben anonym rådgivning, og den langsigtede virkning ift. strategiplanen for familieafdelingen. Vi er betænkelige ved de fortsatte besparelser afledt af strategiplanen, da kommunen allerede har sparet betydelige millionbeløb.

Investering i forebyggelse

I Enhedslisten har vi stort fokus på forebyggelse. Derfor er det vigtigt at investere i dagtilbud og skoler, og ikke pålægge besparelser på Familie og Uddannelse.
På dagtilbuddet vil vi lægger de 2,3 mio. ind til differentieret normering.

På skoleområdet er der brug for investering i lokaler, så der er nok af dem, og så de er tidssvarende. De fysiske rammer på skolerne skal understøtte inklusionsopgaven og læring, derfor ønsker vi at afsætte en større anlægsramme til skolerne.

Budgetforliget åbner op for at SFO-taksten sættes op. Der er stor risiko for, at det kan få en social slagside, hvis forældre af økonomiske grunde tager deres børn ud. Skolefritidsordningerne understøtter med sin fritidspædagogik trivsel i skolen, og er med til at bibringe børnene sociale kompetencer.

I Enhedslisten har vi stort fokus på den tidlige forebyggende indsats. Vii mener, at familieklassen på Tved Skole er et fint eksempel på dette. Den skal ikke pålægges besparelser, men i stedet skal der arbejdes på at udbrede konceptet til andre skoler.

Vi ser børn- og ungeområdet med velfungerende skoler, daginstitutioner og specialtilbud som en vigtig forudsætning for forebyggelse og sund udvikling for vores børn. Det er helt klart også en vigtig faktor i en bosætningsstrategi!

Uansvarlige besparelser rammer ældre og handicappede

På social- og sundhedsområdet ønsker Enhedslisten ikke at forringe den i forvejen udhulede service, der er i Svendborg Kommune. Igennem mange år er der sket en nedprioritering af dette område. I det budgetforlig, der nu ligger på bordet, bliver der talt meget om “de varme hænder”. Det er desværre mest blevet ved snakken.

Med lukning af to aktivitetscentre og tre støttecentre og på ældreområdet nedskæring af personale på plejecenterområdet, samt med lukning i weekender på aktivitetscentre forringes endnu engang de ældres mulighed for at kunne deltage i motiverende fællesskaber.

Støt det frivillige sociale arbejde

Ved skåltalerne berømmes det frivillige arbejde – men ikke længere i Svendborg. Med en mulig reduktion på 700.000 kr. til det frivilligt sociale arbejde gøres det endnu vanskeligere for de frivillige organisationer at samle op efter politikernes forringelser. Vi ønsker fortsat at støtte det frivillige social arbejde.

Nedskæringer rammer de handicappede

De handicappede vil ikke længere blive tilgodeset, idet tilgængelighedspuljen kan blive nedlagt. Så er der ikke længere mulighed for at kunne få etableret lettere adgang til offentlige parker, anlæg og bygninger.

For nogle af vores dårligst stillede handicappede borgere på Grønnemoseværkstederne vil man med en kynisk besparelse på 450.000 kr. fjerne muligheden for deltagelse i musikundervisning, stoppe turkørsel, ingen fysioterapi til kørestolsbrugere og multihandicappede. Ligesom muligheden for deltagelse i sociale arrangementer i gennem klubtilbuddet “På hjørnet” vil blive stoppet.

Enhedslisten vil ikke deltage i disse nedskæringer over for en gruppe af de allersvageste borgere.

Enhedslisten ønsker ikke at reducere tilskuddet til Toldbodhus Skole med de foreslåede 160.000 kroner med fare for at Toldbodhus Skole derved lukker.

At spare på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor de 3-årige, ved at fjerne sundhedsplejerskernes tjek, er ikke bare dumt, men også uklogt.

Levende lokal kultur

Vi vil et bredt funderet kulturliv i Svendborg. Et kulturliv for alle vores borgere, helt fra førskolealderen og til vores ældre.

Vi ønsker stadig, at man har kulturelt fokus på Frederiksøen, og at man sikrer rammer, der kan skabe nye og spændende initiativer.

Vi ønsker fortsat have et stort kulturudbud i og omkring Svendborg. Et kulturliv, som via stor mangfoldighed kan tiltrække og appellere til mange mennesker i Svendborg kommune.
Svendborg Kommunens kulturstrategi – “Kulturløfte i Svendborg Kommune” gik fra 2006 til 2016. At strategien udløber i dette år er tydeligt for enhver…

Nedskæringer rammer kulturen

Teaterforeningen risikerer at miste resten af deres tilskud, Borgerforeningens tilskud skal reduceres, Baggårdteatret, Fritidsteatret og Børne- og Ungeteatret risikerer at lide samme skæbne. Musik via Musikrådet kan få fjernet støtten, og Svendborg Museum mister måske hele 300.000 tusinde. Musikskolens undervisning til førskolebørn mister en halv million kr., Ungdomsskolen mister deres årlige tur til Aalborg og festivalen. Reduktion af ældreaktiviteter med 100.000., Stadsensemblet skal beskæres ligeledes med 100.000, biblioteket bliver reduceret i åbningstid… Alt sammen besparelser, der kan blive til virkelighed med budgetforliget. Altså står kulturen til at få et kæmpe hak, og snak om tidligere løft er allerede i glemmebogen.

Vi har efterhånden fået opbygget et solidt ry op omkring vores kulturliv, og vi kan ofte præstere adskillige koncerter, forestillinger og lign. Sammen med vores maritime tilbud og muligheder, betyder det, at vi står stærkt ift. den tiltrækningskraft, de store byer har.

Derfor ønsker vi ikke at gå den modsatte vej og forringe vores kulturliv!
Vi vil et aktivt og engageret kulturliv i Svendborg for byens indbyggere i
hverdagen.

Kultur for børn og unge frem for eliteidræt

Alle andre partier ønsker at fastholde sponsorstøtte til professionel eliteidræt som f.eks. GOG og Svendborg Rabbits, og samtidig med at vi skal spare på musikundervisning til førskolebørn og Musikrådet samt arrangementer. Det mener Enhedslisten er en forfejlet prioritering!

Målrettet indsats for bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten tror, at det er muligt at lave en forebyggende indsats på Arbejdsmiljøområdet, ved at ansætte 2 interne medarbejdere, der skal hjælpe ledelse og MED udvalg/sikkerhedsudvalg. Der skal udarbejdes gode retningslinjer for det forebyggende arbejde og for at hjælpe den sygdomsramte tilbage eller til en afklaring. Vi mener, at det på lang sigt kan give et bedre arbejdsmiljø og besparelser i kraft af reduceret sygefravær.

Fortsat indsats for klima og miljø

Der er lagt op til at skære i indsatsen for klima og energi og der lægges op til yderligere hårdhændet skovhugst i kommunens skove. Disse besparelser i budgetforligets nedskæringskatalog trækker i den helt gale retning. Enhedslisten ønsker mere en en fortsat indsats for klima og miljø, hvor fokus skal være på at opnå tydelige reduktioner i klimabelastningen og en udvikling af naturen.

Nedskæringer på velfærden skal ikke finansiere DGI-landsstævne

De 25 mio. kr. det koster, hvis Svendborg Kommune skal afholde DGI-landsstævne i 2021, skal finansieres ved, at erhvervslivet betaler mere i dækningsafgift. Det kan afvente til budget 2018, hvor vi ved om Svendborg Kommune får opgaven. Det betyder til gengæld, at de 15 mio. kr. , der er hevet op af kommunekassen til Landsstævnet, kan bruges til at aflyse budgetforligets nedskæringer i 2017.
Nye prioriteringer
Enhedslisten mener godt, at en mindre del af de besparelsesforslag, som har været fremlagt, kan overvejes for samlet at finansiere tilsvarende udvidelser. Det kan fx sikre, at de 2,3 mio. kr. til differentieret normering i daginstitionerne finansieres.

Genindfør dækningsafgift for erhvervslivet

Vi lægger op til, at erhvervslivet igen skal bidrage til fællesskabet ved at betale dækningsafgift af erhvervsejendomme. Vi lægger op til, at den genindføres fra 2018, hvor Svendborg Kommune så kan søge om tilladelse til at øge skatteindtægten uden sanktion. Vi lægger op til, at dækningsafgiften genindføres på samme niveau, som det i den gamle Svendborg Kommune, så dækningsafgiften giver en indtægt på 20 mio. kr. årligt. Såfremt Svendborg skal afholde Landsstævne, kan dækningsafgiften øges med 5 mio. kr årligt, så det kan dække de 25 mio. kr, Svendborg skal yde i tilskud til landsstævnet.

Mindre gældsafvikling aflyser ny sparerunde

Enhedslisten lægger op til, at der i de kommende år optages lån til nye anlæg og søges om andel i lånepuljer. Det kan sikre, at afdragene på lån til Tankefuld ikke underminerer kommunens økonomi. Dermed kan vi aflyse en ny sparerunde i 2019, og samtidigt er det muligt at fastholde en mindre gældsafvikling.

Reelle effektiviseringer

Enhedslisten vil gerne gennemføre reelle effektiviseringer. Regeringen har stillet kommunerne i udsigt, at der kan findes muligheder for effektiviseringer på 10 mio. kr. årligt i Svendborg Kommune. Derfor afskaffer vi den årlige grønthøsterbesparelse og samler effektivisering i én pulje, hvor det kan gøres reelt synligt, om der kan skaffes besparelser med regelforenklinger mv. Enhedslisten mener også, der kan findes besparelser ved arealoptimering og andre tiltag.

Enhedslistens byrådsgruppe

Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Jens Erik Skotte og Knud Clemmensen

 

Bilag Størrelse
Enhedslisten forslag til budget 2017-2020.pdf 315.88 kB