Forslag om jobgaranti for de kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kravet om 225 timers arbejde

Forslag fra Enhedslisten på  udvalgsmøde i EBK 16. november 2016

Forslag om jobgaranti for de kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kravet om 225 timers arbejde

Forslag:

Enhedslisten stiller forslag om, at kommunen forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for at ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver.

Forslag

Kommunen indgår som tæt samarbejdspartner med kommunens erhvervsliv omkring ansvaret for at sikre, at ingen borger i kommunen på kontanthjælp eller integrationsydelse, grundet 225 timers reglen, trækkes i sin ydelse, uden at borgeren forinden er tilbudt 225 timers ordinært ustøttet arbejde.
Jobcenteret skal afdække jobkompetencer/ønsker, som der ligger hos de mennesker der bliverramt af 225-timersreglen, og der kan herefter oprettes en kommunal 225-timerspatrulje, Som man kan trække på til forskellige småjobs, som kommunen alligevel skulle have udført. De borgere, som ikke kan sikres ansættelse andre steder, tilbydes på denne måde ansættelse i Svendborg Kommune i det nødvendige antal timer op til 225 timer. Det kan enten være som kortvarig ansættelse eller som tilkaldevikar med få timer fordelt over en periode.
Til at hjælpe ved udførelsen af dette arbejde med at afdække borgernes jobkompetencer/ønsker i kommunalt regi, ansætter Jobcenteret et antal personer fra målgruppen til at forestå opgaven.
De jobs/opgaver som der tænkes på i det kommunale regi, er dem som kommunen ellers ville have løst med eksterne leverandører, eller som kræver nye ansættelser. De vil med dette forslag nu kunne udføres i stedet med arbejdskraft fra 225-timerspatruljen.
Administrationen udarbejder løbende en oversigt over hvor mange stillinger, der oprettes i Svendborg kommune.

Baggrund:

I november 2015 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti – “Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase 1”. Aftalen er senere udmøntet Lovforslag nr. L113, der blev vedtaget den 17. Marts 2016.
Baggrunden for jobreformen er, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet har været stigende siden 2009, samt at der kommet flere ægtepar på kontanthjælp. Formålet med lovændringerne, er at øge det økonomiske incitament til at komme i arbejde.
Der er 3 hovedelementer i ændringerne: Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og Retten til ferie ændres fra 5 til 4 uger.
Forslaget her retter sig mod 225 timers reglen, den bliver derfor kort beskrevet:

225 timers reglen:
En anden del af jobreformen er indførelse af 225 timers reglen. Reglen betyder, at modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp skal dokumentere, at de står til rådighed ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. De 225 timer svarer til 6 ugers fuldtidsbeskæftigelse, men der er ikke krav om, at de optjenes i sammenhæng.
Det er borgerens ansvar at finde de 225 timers beskæftigelse, men kommunen har en forpligtigelse til at understøtte borgerens jobsøgning.
Konsekvensen af, at en ydelsesmodtager ikke opfylder kravet om de 225 timer, vil være en reduktion eller bortfald af ydelse.
Personer, der har en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende på nuværende tidspunkt, ikke vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked undtages for 225 timers reglen. Samtidig stilles der krav om, at kommunen systematisk tager stilling til, om der er grundlag for at forelægge borgerens sag for det tværfaglige rehabiliteringsteam mhp. Visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension..

Enhedslisten tror ikke på at hvis man gør udsatte mennesker endnu fattigere, så får de fornyet energi og fornyet arbejdsevne, og at der automatisk vil dukke relevante jobs op! 160 borgere ramt af sanktioner fordi, der reelt ikke er jobs til alle. Derfor foreslår vi, at kommunen selv lever op til de forventninger, vi stiller til det private erhvervsliv om at påtage sig et socialt ansvar.

På byrådsmødet blev sagen fremsat af A,F,T og Ø oversendt til udvalgsbehandling. Der er reduceret i antallet af personer, som rammes af 225-timersreglen. Nu skal der findes løsninger målrettet den resterende gruppe.

I bilaget til sagens behandling står der:
” Vi foreslår at Svendborg Kommune opretter nogle særlige 225-timers stillinger, som er målrettet mod de personer, som kan blive ramt.

Bilag vedr. beskæftigelsespolitik