Enhedslisten og Alternativet indgår valgforbund i Svendborg

Der blev fredag 7. juli indgået nedenstående aftale om valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet i Svendborg Kommune i forbindelse med kommunalvalget. Valgforbundet bygger på nedenstående  grundlag: 

Fynsamtsavis.dk: Ny venstrefløjsalliance: Enhedslisten og Alternativet i valgpagt

Valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet.

Valgforbundet skal bidrage til at de to partier får det bedst mulige resultat og at der kommer et nyt mere grønt og socialt ansvarligt flertal i Svendborg Kommune.

 • Bedre normering i daginstitutionerne
  Vi vil tilføre daginstitutionerne flere midler, så der sikres flere ansatte til at give alle børn en god start.
  I første omgang vil vi genindføre den sociale normering på 2,3 mio.kr. som blev sparet væk i 2017 og dermed igen løfte de institutioner, som har de største udfordringer.
  En forebyggende indsats er en investering i fremtiden.
 • Mere fri og vild natur.
  Mængden af fri og vild natur i Svendborg kommune skal øges ved, at et større sammenhængende areal udlægges til urørt naturområde så der bliver plads til et rigt dyre- og planteliv.
  Der skal ske en fordobling af det nuværende areal med urørt skov fra 10% af kommunens skovareal til 20%, hvor nedfald og væltede træer får lov til at blive liggende, og hvor der ikke udføres skovhugst.
  Svendborg kommune skal sikre bedre forhold for naturen i vandløb og vådområder.

 • En ambitiøs klimapolitik
  Svendborg Kommune skal sætte en mere ambitiøs målsætning og fremrykke klimamålene 10 år. Vedvarende energi skal dække 100% af energiforbruget i 2030 for Kommunen som virksomhed og 2040 for borgere og virksomheder. Dette kræver at der sættes mål for hvert år.
  Vi skal have større produktion af vedvarende energi i kommunen, omlægning til øget brug af el til fjernvarme og transport. Kommunen skal have flere el-biler og busserne skal køre på el i fremtiden.
  Der skal være en klar strategi om at afvikle affaldsforbrændingen, så vi i stedet genbruger mere og producerer fjernvarme med fx store varmepumper. 
 • Mere genbrug
  Svendborg kommune skal med et nyt affaldssystem sikre en langt højere grad af genbrug, hvor husstandene sorterer glas, metal, papir, pap, plast og andre genbrugelige materialer fra.
  Organisk affald skal indsamles eller komposteres i husstandene. 
 • Økologi i det kommunale fødevareindkøb.
  De kommunale køkkener skal inden udgangen af 2018 have mindst økologisk sølvmærke. Alle andre kommunale fødevareindkøb skal også procentvis leve op til dette (min. 60% økologi).
  Det økologiske sølvmærke er ikke endemålet, da der fortsat skal arbejdes hen imod en højere andel af lokalt producerede økologiske fødevarer i kommunens indkøb.
  Kommunen skal arbejde målrettet for også at gøre alle øvrige indkøb mere bæredygtige. 
 • Kvalitet i integrationen.
  Integrationen skal styrkes gennem deltagelse i uddannelse, i fritidsaktiviteter og på arbejdsmarkedet, og Svendborg kommune skal prioritere den indsats, der er relevant for den enkelte borger.
  Integrationen skal være fokuseret på at give alle, uanset etnisk eller kulturel baggrund mulighed for at være aktive medborgere. Kommunen skal løfte sin del af integrationsansvaret på arbejdsmarkedet, ved at arbejde for at kommunale arbejdspladser afspejler etniciteten i kommunen og arbejde aktivt for at private samarbejdspartnere og andre virksomheder opnår samme mål.

  • Integration skal tænkes ind i samtlige af kommunens områder – daginstitutioner,
  • skoler, sundhedsplejen, hjemmeplejen, beskæftigelsen, ældre, fritid og kultur osv. 
 • Mindre social ulighed
  Den sociale ulighed skal mindskes. Særligt skal der sættes ind med hjælp til de grupper, som rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers-reglen
  Dels skal der sikres flere billige boliger og der skal sikres rummelighed på både på kommunale og private arbejdspladser, så der også er plads til dem der ikke kan yde 100%.
  Der skal en hjælpende hånd til børnene i de familier, som rammes, så de får mulighed for at deltage i fritidsliv på linje med deres kammerater. 
 • Et attraktivt børne- og ungdomsmiljø i Svendborg
  Der skal skabes nye rammer til juniorklubben og ungdomsskolen i Bagergade. Fritidspædagogikken skal prioriteres, da det kan have afgørende betydning for udsatte børn og unge.
  Vi skal arbejde for at skabe mangfoldige tilbud for kommunens unge og studerende. Der skal være plads til både at skate, lave film, spille musik eller bare at mødes. 
 • Bæredygtige fællesskabende boformer.
  I Svendborg kommune skal der udvikles bæredygtige bofællesskaber, som skal bidrage til byudviklings strategien i Svendborg kommune, hvor det at udvikle nye bo- og ejerformer skal understøtte visionen om en grøn, aktiv og åben bydel. Ambitionen er at opføre 1-2 bofællesskaber i perioden 2019-2022, f.eks. et alment og et privat. Bofællesskaberne skal tiltrække nye beboere og understøtte udviklingen af stærke bæredygtige fællesskaber. Fællesskaberne kan indeholde aldersintegration, fælleshuse og aktiviteter der er initieret af borgerne. Ex, fællesspisning, studenteropgaver i form af hjælp til den ældre, sygeplejeklinik, træningsfaciliteter, dyrehold etc. 

Et grønnere og mere socialt Svendborg

De 9 punkter peger alle i retning af en grønnere og mere social Svendborg kommune end vi kender i dag. Parterne vil i valgkampen og i den kommende byrådsperiode, arbejde for at skabe størst mulig opbakning bag en sådan grønnere og mere social Svendborg kommune – både i kraft af de enkelte parters valgkampsaktiviteter og ved fælles aktiviteter i valgkampen.

Læs mere:

Fynsamtsavis.dk: Sammen om urørte skove
Fynsamtsavis.dk: Debat: Radikale enige i venstrefløjens fælles valgprogram