Rådhusets kantine omlægges til 30% lokal økologi

Der bliver nu et mål om, at rådhusets kantiner skal bruge 30% lokalt producerede økologiske råvarer. Det blev vedtaget af økonomiudvalget tirsdag 24.oktober 2017. Det skete dog ikke uden sværdslag. De borgerlige stemte imod, men flertallet blev sikret af Enhedslisten, LIste T og Lokallisten.

  •  Vi vil jo gerne have alle kommunens køkkener omlagt til økologi, men det blev nedstemt i Udvalget for Børn og Unge af de borgerlige, nu kan vi forhåbentlig bane vejen ved, at Rådhusets kantiner går foran. Det er en start og hvis vi får lagt om til økologi og efterspørger det lokalt, så kan det skabe nye arbejdspladser inden for økologisk produktion. Det vil sikre at flere områder er fri for sprøjtegift og skaber bedre forhold for natur og  drikkevand forklarer Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af  Økonomiudvalget.

Enhedslisten havde i Miljø-, Klima og Trafik-udvalget sammen med Socialdemokratiet i rejst forslag om at omlægge kommunens køkkener til 30% lokal økologi tilbage i maj  måned.

Forslaget har nu været behandlet i udvalgene, hvor der fortsat arbejdes med sagen på ældreområdet, så der træffes beslutning senere.

Enhedslistens mål er at alle kommunale køkkener kommer op på 60% økologi inden 2021.

Forslag som blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet 24. Oktober 2017

5. Omlægning til lokal økologi i rådhusets kantiner
15/31468
Beslutningstema:
Plan for indfasning af minimum 30 % lokal økologi i rådhusets kantiner.
Indstilling:
Direktionen indstiller til udvalget
· at forslaget til plan for indfasning af 30 % lokal økologi i rådhusetskantiner godkendes og ivaerksaettes med henblik på målopfyldelse i 2020.
Sagsfremstilling:
På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2017 blev det besluttet, at
administrationen skulle udarbejde en plan for indfasning af minimum 30 % lokal økologi i rådhusets kantiner. På baggrund heraf er der i et
samarbejde mellem CETS og Stab for Økonomi, IT og Digitaliserings
Udbudsafdeling udarbejdet følgende plan for indfasning, hvor der tages
hensyn til allerede eksisterende indkøbsaftaler.

Med virkning fra 2018 indfases økologi og så vidt muligt lokale råvarer
gradvist via rådhusets kantines gennemførelse af en temauge med fokus
på økologi. I forbindelse med temaugen høres kantinernes brugere om
menu og kvalitet m.v. Temaugen vil blive saerskilt markedsført overfor
kantinernes brugere.

Kantinernes personale har allerede tilkendegivet, at de ønsker at deltage i
løsningen af den udfordring, som det vil vaere at omlaegge til lokal økologi
med udgangspunkt i uaendrede driftsomkostninger.

I forbindelse med indfasning i 2018 og -19 søges der etableret et
kommunalt netvaerk for alle de af kommunens køkkener, som ønsker at
omlaegge til lokal økologi, ligesom der vil blive taget kontakt til øvrige
kommuners kantiner og køkkener, som allerede har gennemført en
omlaegning.

Kantinen har allerede indledt en dialog med relevante lokale interessenter
som eksempelvis LOMA-projektet på kommunens skoler og Kulinarisk
Sydfyn med henblik på, at opnå viden om mulighederne for levering af
lokale og økologiske råvarer.

Svendborg Kommunes største nuvaerende leverandør af fødevarer er BC
Catering Grossisten A/S, som allerede har mulighed for at levere lokale og
økologiske produkter, hvor sidstnaevnte dog ved en sammensaetning af en
fiktiv indkøbskurv af frugt og grøntsager, vil medføre en betragtelig
merudgift i forhold til indkøb af konventionelle varer. Denne aftale skal
udbydes igen i 2019 med henblik på aftalens ikrafttraeden i 2020, hvor
økologiske produkter vil blive indarbejdet på tilbudslisten, således at der
ved en kombination med tilpasning af råvareforbruget i kantinerne kan
forventes, at driftsomkostningerne med virkning fra 2020 tilnaermelsesvist
kan holdes på et uaendret niveau.

Det bemaerkes, at begrebet ”lokal økologi” så vidt muligt defineres som
fynsk producerede råvarer, som imidlertid også vil kunne leveres af
grossister med hjemsted udenfor Fyn. I forhold til efterspørgsel efter lokale varer søges dette i videst muligt omfang sikret ud fra krav til
leverandørerne om bl.a. restholdbarhed, dyrevelfaerd og leveringstid på
produkterne.

Allerede med virkning fra medio 2018 søges varegrupperne
mejeriprodukter og fersk kød i så høj grad som muligt omlagt til økologi
indenfor den økonomiske ramme og i takt med, at varegrupperne
genudbydes til nye indkøbsaftaler.
Økonomiske og erhvervsmaessige konsekvenser:
Såfremt målet om minimum 30 % lokal økologi indfases i 2018 og -19 medhenblik på målopfyldelse i 2020 forventes der ingen økonomiske
konsekvenser.

En omlaegning i de kommunale køkkener til lokal økologi forventes, at
kunne medvirke til en yderligere vaekst på et af Sydfyns erhvervsmaessige
styrkeområder.
Lovgrundlag:
Svendborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik
Udbudsloven