Nej til dispensation for store husdyrbedrifter

Enhedslisten vil have kommunen til at føre en restriktiv praksis overfor husdyrbrug, som udvider. Konkret mener Enhedslisten ikke, at kommunen skal dispensere fra afstandskrav til naboskel ved en udvidelse af et stort staldanlæg til køer og har derfor bragt sagen op på byrådsmødet 27. februar

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Miljø- og Naturudvalget siger:

  • Det har ofte store konsekvenser, at være nabo til store ko- eller svinefarme. Her må vi sikre, at naboer tilgodeses bedst muligt, derfor skal vi ikke dispensere for krav om afstand til naboskel.  Vi havde helst undgået den udvikling, hvor der skal være mange hundrede køer i den enkelte stald, det fører til en voldsom transport af majsensilage ind og gylle ud. Det er ikke en produktionsform, vi ønske at fremme, vi så hellere at flere omlagde til økologi. Det mindste vi kan kræve, er at den slags udvidelser lever op til lovens krav.

Sagen blev behandlet som orienteringspunkt på møde i Miljø- og Naturudvalget 6. februar, men politikerne fik ikke mulighed for at træffe afgørelse, det er umiddelbart op til administrationen.  Det vil Enhedslisten nu lave om på og har derfor sat sagen på byrådets dagsorden.

Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe på byrådsmødet 27. februar 2018: 

Sagsfremstilling:

Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe følgende optaget på byrådets dagsorden den 27. februar 2018:

”Stillingtagen til dispensation fra afstandskrav til naboskel for husdyrbesætninger og konkret for Bøllemosevej 21.

Baggrund

Der anlægges i disse år meget store husdyrbesætninger med meget store staldanlæg. Det har ofte stor påvirkning for naboejendommene. På Miljø- og Naturudvalgets møde 6. februar blev der orienteret om ansøgning om dispensation for afstandskrav til naboskel ved Bøllemosevej 21. Udvalget fik ikke mulighed for at tage stilling til punktet, da det var sat på, som orienteringspunkt.

Enhedslisten mener at Svendborg Kommune bør anlægge en restriktiv praksis, så der ikke gives dispensation for afstandskrav til naboskel, samtidigt mener Enhedslisten at der bør tages politisk stilling til sagen.

Forslag

På den baggrund foreslår Enhedslisten at byrådet vedtager at:

  • Svendborg Kommune giver afslag på den konkrete ansøgning om dispensation for afstandskrav ved Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg
  • Svendborg Kommune anlægger en praksis fremover, hvor der som udgangspunkt ikke gives dispensation for afstandskrav ved udvidelser af husdyrbesætninger.”

Bilag: