Svendborg Kraftvarme skal lukkes, hvis kommunen skal leve op til klimapolitik!

Enhedslisten sætter igen fokus på, at få afklaring af Svendborg Kraftvarmes fremtid. Svendborg Kommune har vedtaget, at man vil lægge om til 100% vedvarende energi.  Derfor skal Svendborg Kommune stoppe med at afbrænding af affald. En stor del af affaldet indeholder plastik, som kommer fra olie og dermed er fossilt brændsel. Samtidigt viser et svar fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, at Svendborgs affald skal sendes i udbud. Hvis Svendborg Kommune driver værket videre efter 2024, risikerer man at drive værket helt uden lokalt affald. Hvis ikke man fortsat kan skaffe store mængder affald fra Tyskland, så risikerer kommunen at stå med et økonomisk tab. Derfor vil Enhedslisten have fokus på at man både man gavne klima og økonomi ved at lægge en plan for afvikling af Svendborg Kraftvarme.

Enhedslisten har derfor rejst forslag på byrådsmøde, som skal sikre at klima og økonomisk risiko kommer med i overvejelserne om værkets fremtid.

Opdateret 28/1: Byrådet vedtog at oversende sagen til Miljø- og Naturudvalget, som ellers havde afvist at behandle sagen, men efter en tilretning og en tur i byrådet kommer sagen på udvalgets dagsorden

Forslag til byrådsmødet  d. 28. januar 2020:

Fokuspunkter for revurdering af videre drift af Svendborg Kraftvarme

I et svar fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen bliver det slået fast, at Svendborg Kraftvarme (SKV) skal overholde 80%-reglen, hvis man vil anvende in-house-reglen. Efter gennemførslen den nye affaldsplan reduceres affaldsmængden fra Vand og Affald fra 18.000 tons til 11.000 tons. SKV afbrænder årligt op mod 50.000 tons affald. Det betyder enten, at Svendborg Kraftvarmes afbrænding skal reduceres til en tredjedel, eller at affaldet fra Svendborg Kommune (Vand og Affald) skal i udbud og dermed risikerer at blive brændt i andre anlæg. 

SKV kan ikke, teknisk eller økonomisk, køre på med en tredjedel af de nuværende affaldsmængder. Dermed skal Svendborg Kommunes affald sendes i udbud efter 2024, hvilket kan føre til, at værket kører videre helt uden lokalt affald. Det kan, efter Enhedslistens opfattelse, ikke være en kommunal opgave.

Et udbud betyder samtidigt, at man ikke kan køre videre efter hvile-i-sig selv-princippet, da affaldskunderne betaler en overpris for at få brændt affaldet. Dermed risikerer Svendborg Kommune at stå med et tab, såfremt der ikke kan skaffes de nødvendige mængder affald fra udlandet, samtidig med at Svendborg Fjernvarme ikke ønsker at aftage varmen.

Byrådet vedtog 29. oktober 2019 at drive SKV videre til 2024, og at det inden udgangen af 2021 vurderes, om værket skal videreføres. I materialet til byrådets beslutning fremstod det som om, affaldsmængderne fra Vand og Affald kunne tages for givet. Det står med ministerens svar fast, at man ikke kan kan tage for givet, at Svendborgs affald afbrændes i Svendborg.

 

Svendborg Kommune har i december 2019 vedtaget en ny klima- og energipolitik, som forudsætter: 

  1. Virksomheden skal være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) i 2030.
  2. Den geografiske enhed skal være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) i 2040

Afbrænding af affald udleder CO2 og indeholder store mængder plastik, som er baseret på olie og altså er fossilt brændstof. Det skal udfases, for at kommunen kan leve op til målsætningerne. Derfor er det nødvendigt, at SVK afvikles før eller siden. Det bør forberedes i god tid, således at der kan findes gode løsninger for værkets medarbejdere og give Svendborg Fjernvarme samt Vand og Affald mulighed for at planlægge fremtidens løsninger.

Derfor foreslår Enhedslisten:

I forbindelse med den vedtagne revurdering af Svendborg Kraftvarmes fremtid bedes administrationen belyse følgende:

  • Hvilken effekt vil en lukning af Svendborg Kraftvarme have på CO2-regnskabet, både som virksomhed og som geografisk område, såfremt den nuværende varmeproduktion erstattes med ren, vedvarende energi med varmepumper?
  • Hvad er de forventede affaldsmængder på Fyn efter 2024 på baggrund af kommunernes nye affaldsplaner? Dette sammenholdes med Fynsværkets forbrændingskapacitet.
  • Hvilken økonomisk risiko løber Svendborg Kommune ved fortsat drift af SVK efter 2024, hvis affaldsmængderne falder, og prisen på afregningsprisen på varme også falder?
  • Kan Svendborg Kommune opnå nogen gevinst ved at drive SVK videre efter 2024?

 

Ministersvar på spørgsmål fra Enhedslisten
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kef/spm/83/svar/1617441/index.htm

Beslutning i byrådet 29. oktober
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-29-10-2019

Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik
http://svendborg.dk/sites/default/files/PDF/klima-_og_energipolitik.pdf