GRØN, SOLIDARISK OG MANGFOLDIG

Enhedslistens valgfolder – Se den som PDF

SAMMEN OM DEN GRØNNE OMSTILLING

Det haster, hvis vi skal sikre klodens klima, og vi kan kun løse opgaven i fællesskab på verdensplan og på lokalt plan. Der skal sættes handling bag kommunens mål om at blive 100% forsynet med vedvarende energi. Svendborg Kommune, borgere og virksomheder skal sammen skabe de nødvendige løsninger.

Vi skal helt væk fra fossilt brændsel, og vi skal også have begrænset forbruget af biomasse. Borgerne skal hjælpes med at skifte fra olie og naturgas til fx varmepumper. Fjernvarmeværkerne skal omstilles fra at producere varme med naturgas, olie og biomasse til at bruge vedvarende energi, ved hjælp af bl.a. store varmepumper

Klima og klodens ressourcer skal tænkes ind, når vi udvikler by- og lokalområder. Der skal bygges mere bæredygtigt, byggematerialer skal genbruges og det skal være nemt at vælge cykel og kollektiv trafik

Naturen på Sydfyn og øerne er presset og områderne med værdifuld biodiversitet er små og isolerede. Der skal rejses mere skov og de lysåbne naturtyper skal forbedres og udvides. Svendborg skal blive en vildere kommune både i de kommunale skove og grøfter og i de private haver og på erhvervsgrunde.

Vi skal have flere anlæg til vedvarende energi på fællesskabets hænder. Kommunen skal på banen og skabe en lokal andelsbaseret solcellepark, hvor kommunen, borgere og lokale firmaer går sammen.

Jesper Kiel, byrådsmedlem og byrådskandidat

Det vil Enhedslisten:

 • Sikre fremtidens drikkevand med sprøjtefri zoner, skovrejsning og mere økologi.
 • Gøre transporten mere grøn ved at fremme forholdene for cyklister og ved at gøre den kollektive trafik bedre, billigere og på sigt gratis. Alle busser, minibusser og biler, der kører for kommunen, skal omlægges til el og det skal være nemt for borgere og firmaer at skifte til el-biler.
 • Etablere affaldssortering overalt og sikre mere genbrug og bedre genanvendelse.

LIGHED I VELFÆRD

Enhedslisten har i mange år kæmpet for at afskaffe den årlige nedskæring på 0,35% på velfærden. Det er nu lykkedes på ældreområdet, men vi skal helt have stoppet udhulingen af velfærden, som fortsat rammer socialområdet, skolerne m.m.

Ulighed i sundhed stiger fortsat og udsatte og sårbare borgere lever i gennemsnit 19 år kortere end øvrige. Vi ved, at der er en lang række faktorer, der er medskabende ift. denne skævvridning. Vi vil arbejde for mere brugerrettede tilbud til denne gruppe, samt for et mere fleksibelt arbejdsmarked, uddannelsessystem og forebyggende skole og dagtilbud.

Svendborg Kommune og det private erhvervsliv skal tage fælles socialt ansvar for et mere mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked. Enhedslisten vil skabe grobund for socialøkonomiske virksomheder, hvor dem, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, får en chance.

Borgere, der lever med fysisk og/eller psykisk handicap, har længe været nedprioriteret ift. ressourcer på området. Vi kender vigtigheden i at disse borgere får de rette tilbud ift. fx aktivitet, bolig, pleje, job, uddannelse mm. Vi vil arbejde for, at området igen prioriteres, så rammerne for det gode liv skabes.

Kommunen skal blive bedre til at lytte til mennesker med handicap, sygdom og udsathed.
Der skal være målrettede tilbud, som møder den enkeltes behov.
Ligeværdig velfærd skal skabes i dialog med borgerne.

Stina Sølvberg Thomsen, byrådsmedlem og byrådskandidat

Det vil Enhedslisten:

  • Have fokus på høj faglighed i ældreplejen, via højere andel af uddannet personale. Der skal være flere uddannelsespladser og bedre løn- og arbejdsvilkår.
  • Gratis tandpleje til alle er målet. Vi vil lokalt arbejde for gratis tandpleje til unge og folk med lav indkomst.
  • Bedre tilbud til alkohol- og stofbrugere. Heriblandt alternative plejeboliger, sundhedsklinik og stofindtagelsesrum.

SATS PÅ BØRN OG UNGE

Vi har fået fjernet de årlige nedskæringer i børnehave og vuggestuer og forbedret normeringerne. Vi er dog stadig langt fra minimumsnormeringer, som skal være 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaven. Enhedslisten vil fortsat arbejde for at vi reelt lever op til minimumsnormeringer i Svendborg Kommune.

Folkeskolen har brug for et løft efter mange år med nedskæringer. Enhedslisten vil have, at de fysiske rammer tilpasses, så der skabes mulighed for bevægelse og kreativitet. Lærerne skal have den nødvendige forberedelsestid og muligheden for tolærerordningerne skal forbedres, så man kan møde børnenes forskellige behov. Samtidigt er det vigtigt, at der fortsat er specialtilbud til de børn, som har særlige behov.

Vi vil have at klima og bæredygtighed skal være gennemgående elementer i folkeskolerne.
Det skal være i undervisningen, bedre tilbud om lokal økologisk mad og skolernes praksis.

I Enhedslisten mener vi, at det er vigtigt at arbejde for at skolerne udvikler en større mangfoldighedskultur ift. etniske minoritetselever og deres forældre. Dette, så de sikres deltagelsesmuligheder i både undervisning, kommunikation, sociale arrangementer og ift. forældreråd og bestyrelsesarbejde.

Det vigtigste for mig er børnene. Det er vores fremtid! Derfor skal vi have bedre forhold i vores dagtilbud. Vi skal sikre bedre normeringer for vores 0-5 årige børn.

Ib Knudsen, byrådskandidat

Det vil Enhedslisten

  • Unge i udsatte boligområder skal have fritidstilbud og hjælp til fritidsjob.
  • Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, uanset deres forældres indkomst. Vi vil forbedre det nuværende fritidspas
  • Bedre muligheder for, at unge og studerende kan mødes i fx ungdomshus eller studiecafe.
   Have bedre normering i SFO med fokus på overgang fra børnehave til forårs-sfo.

DYRK MANGFOLDIGHEDEN

Sydfyn er midt i et boom. Folk, penge og beton strømmer til byen. Med det også et kortsigtet blik for profit. Vi ønsker en mere fornuftig og langsigtet udvikling. En bæredygtig udvikling, der kommer alle til gode og skaber rammer for fremtidigt fælles liv. Sydfyn skal være et åbent sted, der byder folk med forskellige baggrunde velkommen og giver plads til i fællesskab at skabe det gode liv.

Svendborg havn skal være et levende sted, hvor vi i fællesskab beslutter hvad der skal ske. Flere forskelligartede og bæredygtige bygninger. By og havn skal bindes sammen med åbenhed, natur, og fri passage for gående på kryds og tværs. Ikke flere dyre ejerboliger med høje hegn, døde kontorer og prestigebyggeri i stål og beton – uanset prisen.

Nye stemmer skal på banen tidligere i processen og have reel indflydelse. Dette skal ske gennem borgersamlinger, hvor vi sikrer mangfoldighed og mere deltagelse af eksempelvis unge, etniske minoriteter og folk hvis stemme normalt ikke høres.

Den mangfoldige kultur og skabertrang skal prioriteres. Mere indflydelse og ressourcer til deltagelsesorienteret kultur. Vi skal understøtte en kultur, der prioriterer lokal deltagelse, initiativ og fællesskab.

Der er et momentum lige nu i Svendborg som skal udnyttes. Kombinationen af virkelyst og globale kriser må være vores springbræt til at igangsætte skabelsen af fremtidens Sydfyn. Fællesskab er vores friværdi.

Johan Weltzin Kristensen, byrådskandidat

Det vil Enhedslisten:

  • Styrke rammerne for et levende, lokalt musikmiljø i Ribers Gård.
  • Frederiksø skal fortsat give plads til et virvar af brogede initiativer og fællesskab. Der skal være plads til det rå og upolerede.
  • Byudvikle med respekt for kulturarv og bevarelse af gamle bygninger og kulturmiljøer.
   Give plads til blandede boformer i hele kommunen. Både bæredygtige parcelhuse og tinyhouse-fællesskaber.

GODE MULIGHEDER I LOKALOMRÅDERNE

Enhedslisten bakker op om at lokalområderne løbende kan udvikle sig. Det skal være attraktivt at bo i de små lokalsamfund, som kan tilbyde noget andet end Svendborg by.
Det skal fastholdes, at der er pasningsmuligheder, skoler samt mulighed for fritids- og kulturtilbud i lokalområderne.

Det er vigtigt, at der er samlingspunkter i alle dele af kommunen i form af forsamlingshuse, biblioteker, skoler og/eller borgerhuse. Mange lokalsamfund er båret af stærke frivillige kræfter, som det er vigtigt, at kommunen er med til at skabe gode rammer for.

Kommunen skal fortsætte arbejdet med at udvikle de enkelte lokalområder gennem borgerinddragelse. Dels omkring de såkaldte potentialeplaner og dels gennem borgerbudgetter, hvor lokalområderne får penge til egne initiativer.

Enhedslisten vil udvikle mulighederne for at benytte den kollektive trafik. Mulighederne med teletaxa (flextur/plustur) skal løbende forbedres. Vi prioriterer højt, at der laves nye cykelstier og andre tiltag, som fremmer, at flere cykler.

Jeg brænder for at forebygge. For at der skal være hjælp og rådgivning til de familier og unge, som bliver overset, fordi de på papiret klarer sig godt. Jeg brænder for støtte til hverdagens små udfordringer, inden de bliver store.

Malene Britt Jensen, byrådskandidat