Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Svendborg

§1. Navn

Enhedslisten – de rød-grønne i Svendborg.

§2. Formål

Afdelingen er en lokalafdeling under “Enhedslisten – de rød-grønne” og tilslutter sig dermed dennes grundlag og idé.

Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i Svendborg, både i bevægelserne og parlamentarisk.

§3. Medlemmer

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Svendborg-afdelingens geografiske område har ret til medlemskab af Enhedslisten – de rød-grønne i Svendborg.

Enhedslistemedlemmer, der bor uden for Svendborg-afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Svendborg på grund af arbejde eller studie eller af andre grunde, kan blive medlem af afdelingen.

Bestyrelsen godkender medlemmer, som overflyttes til afdelingen.

§4. Struktur

Afdelingens myndigheder er:

Generalforsamlingen, medlemsmødet, Bestyrelsen og Byrådsbaggrundsgruppen.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen, der skal være skriftlig, og som skal være medlemmerne i hænde senest fire uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde både tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Velkomst – valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Om muligt orientering om folketingsarbejdet i det forgangne år
 • Om muligt orientering om regionsarbejdet i det forgangne år
 • Orientering om byrådsarbejdet i det forgangne år
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Vedtagelse af arbejdsplan
 • Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser
 • Året før kommunalt valgår kan der opstilles kandidater. I kommunale valgår: Beslutning om opstillingsform, opstilling af kandidater og procedure for endelig vedtagelse af kandidatliste.
 • Valg af kontaktperson, kasserer, bestyrelse med suppleanter, revisor og revisor-suppleant
 • Eventuelt

Ethvert medlem kan 7 dage før generalforsamlingen fremsætte beslutningsforslag. Forslagene fremsendes til Bestyrelsen.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af medlemmerne eller af et flertal i Bestyrelsen. Denne generalforsamling indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden.

§7. Medlemsmødet

Stk. 1. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Alle medlemmer har stemmeret på møderne.

Stk. 2. Medlemsmødet afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog undtaget juli måned, og indkaldelse med dagsorden udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer.

Stk. 3. Hvert halvår fastlægger bestyrelsen møderækken for det kommende halvår, og denne offentliggøres, således at den er tilgængelig for alle medlemmer.

Stk 4. Medlemsmødet fastlægger en forretningsorden for medlemsmøderne.

Stk. 5. Referenten udarbejder et beslutningsreferat fra mødet, som gøres tilgængeligt for alle medlemmer senest en uge efter mødets afholdelse.

Stk. 6. Det er medlemsmødet, der vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært medlemsmøde.

§8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der kan vælges 5-9 medlemmer, herunder kontaktperson, kasserer og repræsentant fra byrådsgruppen.

Stk. 2. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem medlemsmøderne og fastlægger selv sine møder og fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Stk. 3. I alle sager, der ikke angår kommunalpolitik i Svendborg, fastlægges den politiske linje på medlemsmøder. Ingen kan på vegne af Enhedslisten i Svendborg indgå aftaler med samarbejdspartnere, før der er indhentet mandat fra Bestyrelsen eller et medlemsmøde. Det gælder dog ikke det kommunalpolitiske område i Svendborg, jf. § 9.

Stk. 4. Bestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe beslutninger. Medlemsmødet orienteres om bestyrelsens beslutninger og kan omstøde bestyrelsens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • at lede afdelingen i mellem medlemsmøderne.
 • at sørge for, at medlemsmødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres
 • afdelingens økonomi, se dog § 16
 • at sikre aftaler om partiskat og eventuel reduktion ved nedsat tid.
 • indkaldelse til og afholdelse af medlemsmøder og generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle øvrige medlemmer af afdelingen. Disse har ikke stemmeret, men taleret. Det skal være muligt for medlemmerne at se indkaldelser og beslutningsreferater fra bestyrelsens møder.

Stk. 7. Socialistisk Ungdomsfront SUF – Svendborg har til enhver tid ret til at deltage med et medlem ved bestyrelsesmøderne. Dette medlem deltager i mødet med observatørstatus og uden stemmeret.

Stk. 8. Suppleanter for bestyrelsen holdes orienteret om bestyrelsens møder og indtræder, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan møde til et bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Hvis ingen byrådsmedlemmer er valgt til bestyrelsen, sender byrådsgruppen en repræsentant med stemmeret til bestyrelsesmøderne.

§9. Byrådsbaggrundsgruppen

Byrådsmedlem(mer) og byrådsbaggrundsgruppen har ansvar og kompetence for så vidt angår beslutninger mv. i kommunalbestyrelse og tilknyttede udvalg samt anliggender, der er en naturlig følge af byrådsarbejdet.

Baggrundsgruppen fungerer som et åbent udvalg, hvor alle afdelingens medlemmer kan deltage på lige fod.

Væsentlige politiske spørgsmål skal forelægges generalforsamlingen, jf. § 5 stk. 1, eller medlemsmødet, jf. § 7 stk. 1.

§10. Afstemning

Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet.

Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.

Stk. 3. Alle personvalg skal være skriftlige.

Stk. 4. Til valg af bestyrelsesmedlemmer stemmer medlemmerne på det antal, der skal vælges.

§11. Opstilling til byrådsvalget

Stk. 1. Opstillingslisten til byrådsvalget i Svendborg vedtages på en generalforsamling eller på et medlemsmøde. Medlemsmødet kan beslutte urafstemning om opstillingslisterne.

Stk. 2. Generalforsamlingen beslutter opstillingsformen samt procedure og tidsplan.

§12. Eksterne poster

Stk. 1. Besættelse af poster i råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt byrådsmedlemmer, foretages af byrådsbaggrundsgruppen eller en nedsat forhandlingsgruppe i forbindelse med konstituering.

Stk. 2. Enhedslistens medlemmer, om vælges til byråd, råd, udvalg eller nævn eller andre tillidshverv i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten, betaler partiskat efter gældende regler.

§13. Økonomi

Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen og medlemsmødet.

stk.2.a. De tegningsberettigede fra bestyrelsen er kassereren og kontaktperson/formand, som varetager afdelingens bankforretninger.

Stk. 3. Afdelingens økonomi er åben for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4. Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende bestyrelsen orienteret. Midler, som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto.

§14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling, og ændringsforslag skal af Bestyrelsen sendes ud til alle medlemmer sammen med dagsordenen eller senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af bestyrelsen eller et medlem.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§15. Nedlæggelse

Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.

§16. Hæftelse

Afdelingen hæfter for de af afdelingen påhvilende forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue.

§17. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 2. marts 2019