Valgfolder for Enhedslisten 2017

Svendborg Folder Web-PDF

NY RØD OG GRØN RETNING I SVENDBORG KOMMUNE
Gennem de sidste fire år med borgerligt flertal har vi oplevet, at velfærden har stået for skud. Hvert år er der blevet sparet på vores børn i daginstitutionerne, på ressourcerne til skolerne og på den omsorg, vi skal give til vores ældre. Her har Enhedslisten stået fast mod nedskæringer på velfærden. Der er behov for en solidarisk genopretning af velfærden! Vi har fået en udvikling på Frederiksøen, hvor der er plads til værft og andre erhverv, samtidigt med at solsiden nu rummer et væld af kultur og andre aktiviteter. Det var vi med til at foreslå. Men når investorer har dikteret højere og mere massivt byggeri, eller ønsket at rive bevaringsværdige bygninger ned, så har vi sagt nej. Vi vil dyrke mangfoldigheden på havnen og i resten af kommunen. Der er alt for få midler til vores natur. Indsatsen for klimaet er skåret med 25%, og kommunen er håbløst bagefter med genbrug og økologi. Enhedslisten har rejst mange grønne forslag, som er skudt ned af det borgerlige flertal. Der er brug for, at vi sætter en ny retning – en ny retning for grøn omstilling.

(FOTO: HUNG TIEN VU) Jesper Kiel, byrådsmedlem og spidskandidat for Enhedslisten

“Jeg er glad for, at det lykkedes i denne periode at forhindre mere udlicitering af rengøring. Vi tror på, at vi bedst sikrer kvalitet og gode arbejdsforhold med kommunale arbejdspladser. Når private arbejder for kommunen, skal vi sørge for kontrol, så vi undgår social dumping”.

 

 

 

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Større indsats for klimaet: flere solceller på kommunale tage. Hele kommunens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2040. Kollektiv trafik skal være billigere, bedre og drevet af el, og der skal være gode forhold for cyklister.
• Mere vild natur og urørt skov i de kommunale skove. Der skal være bedre muligheder for at komme rundt i naturen og langs kysterne.
• Bedre sortering og indsamling af affald til genbrug ved husstandene. Mængden af affald til forbrænding skal reduceres, og derfor skal affaldsforbrændingen i Svendborg afvikles.
• Økologi i kommunens køkkener på rådhuset, skoler og alle øvrige institutioner. 60% økologi, med fokus på lokale produkter, er vores mål inden for de næste fire år.

Foto: Mark Knudsen

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Sikre tilstrækkeligt med hænder i dagtilbuddene, især med sociale normeringer, således at de børnehuse med den største opgave får ekstra ressourcer. En tidlig indsats er afgørende for børns udvikling.
• Det er vigtigt, at der følger ressourcer med til inklusion i folkeskolen, så der f.eks. er mulighed for tolærerordning. Samtidigt skal vi holde fast i specialtilbud af høj kvalitet til de børn, som ikke har gavn af inklusion.
• Mindre fokus på tests og mere fokus på kvalitet i folkeskolens undervisning. Derfor skal lærerne sikres tid til forberedelse, og samtidigt skal der åbnes op for, at skolerne kan lave kortere skoledage.
• Vi skal satse på de unge og ungdomskulturen med et ungehus, hvor juniorklub og ungdomsskole samles i nye rammer.

(FOTO: HUNG TIEN VU) Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem og kandidat for Enhedslisten

“I Enhedslisten insisterer vi på ordentlige vilkår for vores børn og unge. Der skal sættes mere fokus på kvalitet i form af mere tid og nærvær sammen med børnene frem for kontrol og dokumentation”.

 

 

 

 

 


SATS PÅ BØRN OG UNGE

Vi skal give alle børn og unge de bedste betingelser. Det starter med at give alle børn de tilbud, som netop de har behov for. På den måde kan vi skabe lige muligheder og bryde en negativ, social arv tidligt. Alle skoler skal sikres gode faglokaler, muligheder for bevægelse og et godt indeklima. Samtidig er det vigtigt, at vi i skolen skaber gode rammer for de vigtige ting, som ikke kan måles: dannelse, samarbejdsevner og kreativitet. Alle børn skal have mulighed for fritidsaktiviteter. Derfor har vi foreslået tilskud til idræt eller andre fritidsaktiviteter til børn i de familier, som er ramt af regeringens fattigdomsskabende reformer. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at være sammen med kammerater på lige fod i fritiden. Forældre og børn med særlige behov skal opleve en respektfuld og tværfaglig støtte. Vi skal blive bedre til at give tilbud, der matcher behovene. Familierne skal opleve, at deres sag bliver fulgt op, og at støtte og forebyggelse sikres.

LEV DET GODE LIV I HELE KOMMUNEN
I Enhedslisten vil vi skabe stærke lokalområder gennem borgerinddragelse og nærdemokrati. Der skal være plads til at vælge forskellige løsninger og tage hensyn til lokale forhold. Der skal være gode forhold for cyklister og gode cykelruter i kommunen. Det skal både være til glæde for borgerne, skabe sikre skoleveje og gøre Sydfyn og øerne til et attraktivt område for cykelturisme. Vi vil sætte gang i socialøkonomiske virksomheder, og der skal satses på økologi og lokale fødevarer. Tilsammen kan det skabe flere, mere bæredygtige og mere rummelige arbejdspladser. Vi arbejder frem mod en 30 timers arbejdsuge, så vi i højere grad deler arbejdet. Vi vil lave forsøg med 30 timers arbejdsuge blandt dele af kommunens medarbejdere. Det skal skabe en sammenhængende hverdag for børnefamilierne og nedbringe sygefraværet. Smukke, gamle bygninger skal bevares. De er en vigtig del af vores kulturarv og er med til at give Svendborg og landsbyerne deres charme og sjæl. Borgernes ønsker er vigtigere end investorernes ønsker om at tjene penge.

(FOTO: HUNG TIEN VU) Jens Erik Laulund Skotte, byrådsmedlem og kandidat for Enhedslisten

“Vi skal være en kommune, som sikrer det gode liv for alle borgere. Det kræver meget mere nærdemokrati – helt ude i de enkelte landsbyer! Sammen skal vi udvikle vores havn, vores landsbyer og vores bymidte. Det kræver en stærk kollektiv trafik og stærke, lokale skoler”.

 

 

 

Vi støtter en fredning af Baagøe og Riber-grunden.

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Vi vil fastholde lokale skoler og dagtilbud, som et vigtigt element for stærke lokalsamfund.
• Der skal være større indflydelse til lokalområderne. Vi vil gerne åbne muligheder for direkte indflydelse gennem lokalråd og lokale borgerbudgetter.
• Svendborg Havn skal fastholde det liv og den sjæl, som gør den til en attraktion. Der skal være plads til havneerhverv og de nye kulturelle aktiviteter side om side.
• Torvet i Svendborg skal omdannes til et rekreativt byrum med plads til mennesker og aktiviteter frem for biler.

Foto: Olivia Gustenhoff

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Der skal bygges flere billige, almennyttige boliger, som man har råd til at bo i – også hvis man f.eks. er på SU, får kontanthjælp eller integrationsydelse.
• Vi skal sikre, at kommunen udnytter alle muligheder for at oprette uddannelsespladser.
• Vi vil have, at Svendborg Kommune skal sikre 225 timers arbejde om året til kontanthjælpsmodtagere, så de ikke skæres i deres ydelse.
• Det er vigtigt at forebygge skader hos stofmisbrugere. Derfor skal der prioriteres gadesygeplejersker og stofindtagelsesrum.

(FOTO: HUNG TIEN VU) Stine Lundgaard, pædagog i Svendborg Juniorklub og kandidat for Enhedslisten

“Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine sårbare borgere. Vi ønsker at bekæmpe økonomisk ulighed, og ingen børn skal vokse op i fattigdom. Ulighed truer med at rive vores samfund midt over”.

 

 

 

 

 


VÆLG SOLIDARITETEN

Den sociale ulighed er stigende, og den skal bekæmpes fra forskellige sider. Arbejdsløse og syge borgere skal mødes af tillid og respekt. Kommunen skal enten sikre de bedste muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller også skal der komme en hurtig afklaring på, om de skal have førtidspension eller fleksjob. Derfor er vigtigt, at de kommunalt ansatte ikke har for mange sager, så borgernes rettigheder og indflydelse sikres. Vi ønsker, at flygtninge og indvandrere skal føle sig som en del af lokalsamfundet. Vi skal tilstræbe, at kommunale arbejdspladser afspejler den etniske mangfoldighed. Det er vigtigt, at imødekommenhed og gensidig støtte til integration er en del af kommunens politik og ikke kun en opgave for frivillige. Alle ældre skal kunne få tilstrækkelig hjælp, leve et aktivt liv og have mulighed for at være en del af et fællesskab. De ældre skal mødes af personale, faglighed og ressourcer, så der er tid til også at sørge for en god livskvalitet.

DYRK MANGFOLDIGHEDEN
Enhedslisten ønsker at skabe gode muligheder for kulturen, både den traditionelle og den nye eksperimenterende. Kulturen skal være tilgængelig for alle såvel geografisk som økonomisk. Kommunen skal skabe rammerne for et rigt og mangfoldigt kulturliv. Det er vigtigt, at der både er plads til de store kulturelle begivenheder og de mange små lokale græsrodsinitiativer. Derfor skal de lokale, kulturskabende åndehuller bakkes op. Der skal arbejdes på en bynær placering af Baggårdteatret og forbedrede rammer for hovedbiblioteket, samtidigt med at de lokale filialer skal fastholdes. Vi vil fortsat sikre, at aktiviteter med musik kan videreudvikle sig i Ribers Gård. Vi vil prioritere breddeidrætten og de gode rammer for de lokale klubber rundt om i kommunen. Gode muligheder for idræt i hele kommunen er vigtig for det frivillige arbejde og for sundheden generelt. Vi mener til gengæld ikke, det er en kommunal opgave at støtte den professionelle eliteidræt.

(FOTO: HUNG TIEN VU) Aske Skat, lærerstuderende, aktiv inden for kultur og musik og kandidat for Enhedslisten

“Mit fokus ligger i Svendborgs kulturliv. Jeg er stolt af at bo i en by, hvor kultur spiller så stor en rolle, og hvor den alternative kultur, vi har, vækker genklang i store dele af Danmark. Jeg vil arbejde for at styrke kulturen i vores kommune”.