Valggrundlag 2017

Solidarisk, grøn og mangfoldig kommune

Dette valgprogram beskriver visioner, mål og mærkesager for Enhedslisten i den kommende valgperiode 2018-2021. Det er er det, vi går til valg på 21. nov 2017.

I den forløbne periode er den kommunale velfærd endnu en gang blevet udhulet. Det svækker den fælles velfærd og solidariteten i vores kommune. Vi ønsker, at kommunen genopretter og investerer i velfærden og solidariteten med de dårligst stillede borgere.

Den grønne udvikling er sat på standby, mens det borgerlige flertal i stigende grad har vægtet landbrugets interesser frem for naturen. Svendborg Kommune investerer meget lidt i ny natur og genopretning af naturen sammenlignet med andre kommuner. Den kurs skal ændres. Vi vil prioritere naturen, klimaet og den grønne omstilling højt.Vi ønsker et rigt og mangfoldigt kulturliv.

Udvikling i stedet for udlicitering

Fra EU, regeringen og lokale borgerlige politikere presses der på for at markedsgøre så mange kommunale opgaver som muligt. Enhedslisten er imod, at velfærden skal markedsgøres, hvor private virksomheders behov for at tjene penge vejer tungere end borgernes og de ansattes behov. Enhedslisten ønsker at udvikle og ikke afvikle den offentlige sektor.

I Enhedslisten sætter vi medarbejdernes velfærd over kortsigtede besparelseshensyn. Vi vil ikke deponere kommunens økonomiske handlefrihed hos private firmaer.

Kommunen skal gå foran i forhold til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, hvor man bliver værdsat, glad for at gå på arbejde, har mulighed for at levere kvalitet, og er stolt af resultatet. Cittaslow skal ikke kun være flotte ord og tom markedsføring, men i stedet skal det være den virkelighed, som borgere og ansatte møder.

Børne- og ungeområdet

Først og fremmest har Enhedslisten fokus på at området ikke bliver udhulet og udvandet af gentagne besparelser. Enhedslisten ønsker at prioritere børne- og ungeområdet,  således at den negative sociale arv kan brydes og eksklusion af børn og unge kan forebygges. Enhedslisten vil arbejde for, at der skabes et stærkt børne- og ungemiljø i Svendborg.

Dagtilbud

 • De seneste besparelser på daginstitutionsområdet skal føres tilbage
 • Der skal sikres gode normeringer på dagtilbudsområdet
 • Den særlige økonomi til tidlig indsats skal fastholdes
 • Der skal sættes fokus på kvalitet bl.a. i form af mere tid og nærvær sammen med børnene frem for kontrol og dokumentation.
 • Der skal sættes fokus på overgangen til skolen og særligt tværfagligt med specialområdet, PPR og Familieafdelingen

Den tidlige forebyggende indsats er for os meget vigtig. Derfor kan vi heller ikke gå med til gentagne effektiviseringer og rammebesparelser på daginstitutionsområdet. Der skal være rum til differentieret normering, således at der er pædagogisk personale nok til at løfte opgaverne.

Skoler

Folkeskolen har de seneste år været udsat for mange lovindgreb og besparelser. Udvidet skoledag, inklusion og begrænsning af lærernes forberedelsestid. Inklusion er en kæmpe opgave, og de byrådsflertallet har helt misforstået hvad inklusion går ud på, når de i budgettet har anført det som en besparelse.

 • Der skal sættes fokus på inklusion og forebyggelse i skolerne ved prioritering af tilstrækkelige ressourcer
 • Der skal investeres i skolernes fysiske rammer, således at de kan understøtte gode læringsmiljøer og inklusion
 • Skolerne i yderområderne skal bevares

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolen. Overgang fra specialområdet til almenskolen har stor betydning for mange børns skoleliv. Her skal nødvendige to-lærer-ordninger eller ansættelse af specialpædagoger prioriteres. Men ikke alle børn kan inkluderes og derfor skal kommune benytte og udbygge de tilbud der er til denne målgruppe af særligt udsatte børn..

Der skal tænkes alternativt i forhold til brugen af skolerne, således at de kan anvendes til andre funktioner efter skoletid, og specialtilbud kan evt. placeres på skolerne i yderområderne.

Specialområdet

Forældre og børn skal opleve, at der er fokus på deres behov gennem en respektfuld og tværfaglig sagsbehandling.

 • Der skal sikres kontinuitet i sagsbehandlingen og konstant opfølgning.
 • Der skal sættes fokus på den tværfaglige indsats

Så der kan skabes rum for, at psykolog, socialrådgiver, familieterapeut, sundhedsplejerske, lærer og pædagog sammen kan koordinere forebyggelse og indsats.

Ungdommen i Svendborg

Enhedslisten i Svendborg ønsker at understøtte et stærkt børne- og ungemiljø. Det skal være attraktivt at bo og flytte hertil.

 • Vi skal satse på de unge og ungdomskulturen.
 • Vi vil prioritere rum og ressourcer i stedet for privatiseringer og besparelser.
 • Vi vil sikre de unge et fristed og et dannelsessted

Vi vil have et bynært ungehus hvor alle børn og unge i hele Svendborg Kommune har en mulighed for at gøre brug af det. Vi ønsker at investere i at give alle unge, og her også de unge der skal integreres de bedste muligheder, og  hjælpe dem godt i gang med voksenlivet.

Ungdommen er vores fælles fremtid – lad os give dem gode kår for at udvikle den.

Trafik

Vi vil gøre det mere attraktivt at gå, cykle og bruge den kollektive trafik, for derved at nedbringe biltrafikken, nedsætte klimabelastningen og fremme sundheden. Det skal være nemmere og mere sikkert at cykle. Det skal være billigere, og der skal sikres gode forbindelser med den kollektive trafik. Forholdene for gående skal forbedres radikalt med flere fodgængerfelter og bedre lysregulering, så alle borgere kan færdes trygt i trafikken.

Vi vil:

 • Fortsætte med at forbedre forholdene for cyklister med cykelstier, cykelbaner mm.
 • Svendborg skal gå efter at blive årets cykelkommune.
 • Understøtte at flere vælger el-cykel frem for bil.
 • Forbedre teletaxiordningen.
 • Nedsætte taksten i det kommunale busruter.
 • Lave forsøg med gratis busser lokalt i kommunen.
 • Udvide mulighederne for delebiler til også at omfatte de mindre bysamfund.
 • Ingen parkering på torvet.

Bedre og vildere natur                                                        

Naturen har begunstiget Svendborg Kommune med smuk natur og et enestående Øhav, der også internationalt er berømt for sine naturkvaliteter, men naturområderne er små og hænger dårligt sammen og har ringe biodiversitet. Både naturen og havmiljøet er truet af forurening og rovdrift. Selvom der er vedtaget fine målsætninger på natur- og miljøområdet, er Svendborg Kommune én af de kommuner, der har afsat færrest midler til natur og miljø. Det konventionelle landbrug farer hårdt frem, med sprøjtegifte, kunstgødning og medicin til husdyrene i store mængder. De levende hegn nedlægges overalt, og der pløjes helt ud til vejkanten. De sidste små tilflugtssteder for agerlandets dyr og fugle ødelægges herved, og fx harer, agerhøns, viber og lærker er gået stærkt tilbage. Vandløbsloven har i 40 år sikret en mere miljøvenlig vedligeholdelse af vandløbene, som har givet gode resultater for fiskelivet og miljøforholdene i åer og vandløb, men nu vil landbruget igen forvandle vandløbene til afvandingskanaler.

Hvis vi ikke tager bedre vare på naturen nu, kommer vores børn ikke til at opleve de samme naturglæder som os, og vi forringer Svendborg Kommunes fremtid.

Det grønne” skal også tænkes med ind i byerne, som vil have gavn af mange flere grønne oaser, fuglekasser, bybier, tag- og terrassehaver etc. på både offentlige og private områder og bygninger.

Derfor må Svendborg Kommune styrke indsatsen for naturen og miljøet, så kommunen lever op til de internationale krav, og til sine egne målsætninger og vedtagne handleplaner. Vi skal derfor have tilført flere ressourcer til natur- og miljøområdet.

Der skal etableres flere natur- og vådområder, både på landet og i byområderne; vi skal sikre at de naturområder vi har, ikke forringes endnu mere; vi skal have plantet mere løvskov – det gavner både naturen, grundvandet, klimaet og friluftslivet –  og vi skal beskytte vandløbene, søerne og det Sydfynske Øhav mod forurening og fysiske forringelser.

Vi vil:

 • Afsætte flere midler til natur, som åbner op for at kommunen kan søge flere fondstilskud
 • Etablere flere natur- og vådområder
 • Der skal være bedre kontrol af, at landbrug og frugtavlere overholder regler i forhold til naturen
 • Bedre pleje og afgræsning af naturområder gerne gennem at understøtte kogræsserlaug
 • Øge andelen af urørt skov i de kommunale skove
 • Reducere skovhugsten i de kommunale skove
 • Vandløbsvedligeholdelsen skal tage hensyn til naturen
 • Sikre skovrejsning af hensyn til klimaet og for at binde naturområder sammen.
 • Skabe korridorer i naturen, som sikrer at adskilte naturområder bindes sammen.
 • Sikre bedre adgang til naturområder og kysterne.
 • Genåbne rørlagte vandløb, fx Kobberbækken, som løber under Nyborgvej.

Bedre affaldshåndtering og mere genbrug

I Svendborg Kommunen skal vi blive langt bedre til at at sortere affaldet. Alt for meget glas, metal, plast og andre materialer ryger fortsat i skraldespanden og ender til forbrænding. Der skal etableres en ordning, hvor organisk affald sorteres fra og i sidste ende komme tilbage på marker. Kommunen skal vælge de løsninger, som erfaringsmæssigt i andre kommuner giver størst genanvendelsesgrad.

Vi vil:

 • Have løsninger til kildesortering lokalt og ved husstande, hvor man kan sortere organisk affald, glas, metal, plast, pap, papir mm.
 • Kommunen skal understøtte kompostering ved hustandene.
 • Kommunen skal internt sikre affaldssortering på rådhuset, skoler og andre institutioner
 • Der skal være affaldssortering på offentlige pladser og rekreative områder

Mere økologi

Svendborg Kommune skal satse på fuld omlægning til økologi. Flere og flere efterspørger økologiske varer, og ønsker at spise økologisk mad, både for at sikre bedre dyrevelfærd og bedre naturvilkår, og for at slippe for sprøjtegiftrester i maden. En omlægning til økologi har mange fordele: man styrker naturen i landområderne, øger beskyttelsen af drikkevandet, og fremmer sundheden hos borgerne.

Vi vil:

 • Omlægge alle de kommunale køkkener og madordninger til økologi med fokus på lokale varer og gå efter at vinde årets økopris
 • Tegne kontrakter med lokale fødevareproducenter, som kan understøtte omlægning til økologisk drift
 • Modarbejde at der oprettes flere nye, store dyrebedrifter med konventionelt landbrug
 • Alle kommunens egne arealer skal drives økologisk, også de bortforpagtede arealer
 • Kommunen skal fastholde ikke at bruge sprøjtemiddel på kommunens arealer og stoppe med at bruge sprøjtemidler i mod invasive planter
 • Kommunen skal tilbyde et gratis økotjek til konventionelle landmænd og frugtavlere.
 • Kommunen skal i lokalplaner og gennem aftaler med grundejerforeninger og andelsboligforeninger forbyde sprøjtemidler lokalt

Klimaindsats

Svendborg skal fortsætte arbejdet med at nedsætte kommunens eget udslip af drivhusgasser. Det skal ske gennem en nedsættelse af energiforbruget, og kommunen skal fortsætte med energirenovering og opsætning af flere solceller på de kommunale tage. Den størst mulige del af kommunens transport skal omlægges til el.

Svendborg Kommune har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være en Klima-kommune. I 2016 blev aftalen udvidet til en Klima+-kommune. Det betyder at kommunen hvert år som minimum skal reducere udledningen af CO2 med 2%, og skal igangsætte andre klimafremmende projekter.

Svendborg Kommune skal have en plan for hvert år at nedsætte CO2-udslippet, så kommunen som helhed lever op til de internationale klimaaftaler.

Vi vil arbejde for at kommunen både lever op til sine aftaler, og tager yderligere initiativer på klimaområdet, så den grønne omstilling fremmes hurtigst muligt. Vi vil også arbejde for, at Region Syddanmark og de fynske kommuner, der endnu ikke er blevet klimakommuner, tilslutter sig klimaaftalerne.

Vi vil:

 • Fortsætte energirenoveringen af kommunale bygninger
 • Udvide energirenoveringen til de mange kommunalt støttede foreningslokaler
 • Omlægge hovedparten af kommunens biler til el-biler
 • Omlægge de kommunale busruter til el-busser
 • Opsætte flere solceller på kommunale bygninger
 • Sikre at der kan rejses nye vindmøller
 • Sikre en plan for omlægning af energiforsyningen til fjernvarmen i Svendborg, affaldsforbrændingen afvikles senest år 2024, så varmen i fremtiden skal komme fra overskudsvarme, store varmepumper og andre vedvarende energikilder
 • Kommunen skal understøtte omlægning fra oliefyr og andet fossilt brændsel til lokale varmepumpeløsninger uden for fjernvarmeområder
 • Understøtte en omlægning i de enkelte husstande for etablering af varmepumpeløsninger.
 • Stop for biomasse i form af flis mm.

Solidarisk velfærd

Enhedslisten kræver, at alle får del i velfærden og vil arbejde for at sikre ingen børn eller voksne lever i fattigdom i Svendborg kommune. Borgere der er syge, borgere med handicap, ældre og kontanthjælpsmodtagere skal behandles respektfuldt.  Det er til gavn for hele samfundet, at alle borgere behandles respektfuldt. Derfor ønsker vi konkret fokus på sagsbehandlingen og færre sager pr. ansat i forvaltningen.

Borgerne skal sikres rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler deres sager. Hjælp skal i overensstemmelse med lovgivningen tilrettelægges tidligt og helhedsorienteret.

Psykiske og fysiske udviklingshæmmede skal have ret til meningsfulde miljøskift i hverdagen og socialpædagogisk ledsagelse ved aktiviteter i samfundet og ret til ferie. Der skal altid foretages en individuel vurdering, når der skal bevilges hjælpemidler og støtte i hverdagen. Alle borgere skal have den nødvendige støtte – også selvom der måske ikke er udsigt til en fremtid på arbejdsmarkedet.

Svendborg kommune skal ligeledes forebygge, at personer, der har vanskeligheder ved at fastholde et arbejde får behov for hjælp til forsørgelse. Det skal ske efter gældende lovgivning og en på forhånd fastlagt struktur for administration af sociale sager og med respekt for den enkelte borger. Svendborg kommune skal sikre 225 timers arbejde om året til kontanthjælpsmodtagere, så de ikke skæres i deres ydelse. Borgere der ikke kan arbejde må sikres førtidspension eller ressourceforløb.

Vi vil satse på kommunale arbejdspladser og bekæmpe privatisering. Nedslidningen af den offentlige sektor skal stoppes.

Børn og unge –  voksne og ældre, der møder de kommunale institutioner som eksempelvis daginstitutioner, skoler, døgntilbud og forvaltning, skal mødes af det nødvendige antal medarbejdere, der kan yde den velfærdsydelse, som samfundet har besluttet, der skal ydes.

Ingen borgere i Svendborg kommune bør miste deres forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal sikre oprettelse af det nødvendige antal fleksjob og seniorjob, samt om nødvendigt, ansætte folk til de har genoptjent dagpengeretten.

Kommunen skal gå forrest i kampen for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Vi vil omdanne de mange forskellige aktiveringsjobs og i stedet skabe reelle kommunale jobs. Vi vil arbejde for, at reel opkvalificering og uddannelse træder i stedet for formålsløs aktivering.

Enhedslisten vil:

 • Sikre at ingen borgere bliver kastebold mellem systemets kasser
 • Sikre at Svendborg Kommune opretter det nødvendige antal jobs for at eliminere virkningen af 225 timers reglen
 • Sikre at Svendborg Kommune har et rummeligt arbejdsmarked ved at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder
 • Satse på kommunale arbejdspladser i stedet for privatisering og udlicitering
 • Sikre billige boliger til alle borgere

Billige boliger til alle

Som følge af kontanthjælpsloft og integrationsydelse vil især de unge have svært ved at betale en bolig. Familier på kontanthjælp har også vanskeligheder – ligesom udviklingshæmmede, fattige og udstødte risikerer at ryge på gaden. Derfor vil vi arbejde for, at der i alle boligområder etableres boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. F.eks. ved krav om at en vis andel skal være almennyttige boliger.

Erhvervspolitik

Svendborg kommune skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder.

Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved, at deres primære formål ikke er at skabe profit. De socialøkonomiske virksomheder har et socialt formål som for eksempel at skabe arbejdspladser til handicappede eller andre marginaliserede grupper af borgere. Den socialøkonomiske virksomhed fungerer på markedsvilkår, de er uafhængige af den offentlige sektor, og ethvert overskud i virksomheden bruges til at opfylde det sociale formål.

Vi skal som kommune åbne dørene for nye muligheder og sikre at udsatte borgere føler sig godt behandlet i et mere rummeligt arbejdsmarked og på den måde som en del af Svendborgs fortsatte udvikling.

Vi vil derfor arbejde for, at kommunen etablerer en funktion som erhvervskonsulent med særlig fokus på socialøkonomiske virksomheder og med det mål at få udarbejdet en samlet strategi for socialøkonomiske virksomheder i Svendborg Kommune både i byen og på landet. Funktionen skal være bindeled mellem kommunen og virksomhederne og sikre, at man har en bæredygtig virksomhed, som kan oprette reelle arbejdspladser med ordnede forhold.

Svendborg skal støtte udviklingen af den socialøkonomiske sektor i kommunen. Det skal ske ved at:

 • Etablere iværksætterkursus for socialøkonomiske iværksættere
 • Etablere rådgivning i forbindelse med virksomhedernes mulighed for registrering som socialøkonomiske virksomheder
 • Favorisere socialøkonomiske virksomheder ved udbud, indkøb m.m.
 • Indgå i sociale projekter i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

I Svendborg Kommune sorteres dåser i aluminium og andre metaldåser af en socialøkonomisk virksomhed. Det skal vurderes, om det ikke er muligt at finde flere opgaver, som kan udføres af en socialøkonomisk virksomhed specielt i forhold til miljø og genbrug.

Enhedslisten byder naturligvis alle virksomheder velkommen, som skaber reelle arbejdspladser til overenskomstmæssig  løn i kommunen, ikke forurener og i øvrigt overholder love og bestemmelser. Kommunen skal yde en god service til alle sådanne virksomheder.

30 timers arbejdsuge

Der iværksættes et forsøg med en 30 timers arbejdsuge for de ansatte på et udvalgt område.

Området, som vurderes at have størst potentiale, udvælges i et samarbejde med personalet.

De ansatte arbejder 30 timer, og modtager den hidtidige løn for 37 timer. Der er personalekompensation i forholdet 1:1, således at den enkelte ansatte ikke får flere opgaver at løse på kortere tid.

Forsøgsperioden er 2 år, hvor der løbende måles på: De ansattes trivsel og arbejdsmiljø, sygefravær, sundhed – fysisk og psykisk, personaleomsætning, produktivitet og bruger/borger-tilfredshed. Der måles parallelt på en række sammenlignelige institutioner. Forsøget afsluttes med en samlet evaluering.

Kultur

Enhedslisten ønsker et så righoldigt og mangfoldigt kulturliv som muligt. Det er vigtigt, at man ser ud mod alle kulturelle grupper og genrer i Svendborg. Svendborg er en by, som er kendt for musik og sport. Vi synes i Enhedslisten, at det er vigtigt, at vores kultur også klæder os på til de globale omvæltninger, vores samfund står overfor. Det er vigtigt, at vi ikke støtter partisk, men at vi bruger vores kultur til at støtte alle kommunens borgere i at kunne træffe deres valg i vores demokrati.

Enhedslisten mener, at kulturen skal være tilgængelig for alle såvel geografisk som økonomisk! Vi mener, at det sker bedst ved også at støtte de kulturelle brændpunkter i byen, der ikke nødvendigvis giver et direkte økonomisk afkast til kommunekassen. Svendborg har så mange små kulturforeninger fyldt med engagerede og frivillige, der skal have mere anerkendelse – også i form af flere midler.

Enhedslisten ønsker at investere i kultur – både den traditionelle og den nye eksperimenterende. Der skal ikke fortsat spares på kulturen i Svendborg. Der skal investeres i kulturelle fællesskaber. Vi skal turde at give disse håndsrækninger uden at stille krav! For det er her det frie menneske trives bedst og giver fællesskabet, altså os borgere, mest igen.

Mangfoldighed er et kodeord for os, og vi skal huske at kunst, kultur og sport er til for at rykke os som mennesker og udvikle vores samfund.

Vi vil:

 • Investere i en righoldig og mangfoldig kultur med respekt for håndværk og udvikling
 • Sikre biblioteksfilialer også uden for Svendborg by
 • Sikre tilgængelighed for alle kommunens borgere uanset bopæl og eventuelt handicap
 • Sikre flytning af Svendborg Ungdomsskole til Bagergade
 • Understøtte udviklingen af de kulturelle aktiviteterne på Frederiksøen – igennem bedre lejeaftaler og økonomisk støtte til foreninger.   
 • Bakke op om en ny bynær placering af Baggårdteatret

Flytningen af ungdomsskolen er blevet aktuel nu, hvor man har besluttet at sende brugen af kommunens ejendom i Bagergade som ungdomsskole til budgetforhandlingerne for 2018 Enhedslisten støtter flytningen af Ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal tilføres flere midler med henblik på at reducere egenbetaling for deltagelse i aktiviteter.

Politisk skal de gode rammer for kulturelle udfoldelser sikres, men politikerne skal ikke være dommere over indholdet. Kulturen ånder og lever bedst, når den er fri.

By og havn

Svendborg skal fortsat have en levende havn med de arbejdspladser og det miljø, som er en del af Svendborgs sjæl. Byen og havnen skal udvikles, så der skabes bedre sammenhæng mellem havn og by til glæde for alle borgere og gæster.

Torvet skal, som en del af den grønne tråd fra Krøyers Have til havnen, udvikle sig fra parkeringsplads til byens rekreative rum med en masse aktiviteter: torvedag, koncerter, events, men ikke mindst en plads til at mødes, samles og gøre ophold.

Vi vil:

 • Bevare havnens virksomheder, men også åbne for nye virksomheder, kultur og uddannelsesinstitutioner. Derfor skal der ikke ligge boliger ved havnen
 • Vi vil have torvet som et spændende rekreativt byrum – uden biler
 • Der skal sikres plads til at bygge fremtidens bibliotek nær busser og banegård
 • Frederiksøen skal fortsat rumme de mindre værfter, men også åbnes op for kreative erhverv på andre dele af øen.
 • Sikre største mulig borgerinddragelse i udviklingen af vores fælles by og havn
 • Arbejde for at der skabes rum for en havne- og bypark med kulturelle institutioner, mangfoldige aktivitetsmuligheder og rekreative områder
 • Sikre offentlig adgang til det samlede havneområde med respekt for den unikke maritime og erhvervsmæssige kulturhistorie

Svendborg havn er unik og bevaringsværdig. Enhedslisten vil sikre at udviklingen på havnen ikke sker på bekostning af vores bevaringsværdige kulturmiljøer og gamle historiske bygninger.

Derfor lytter Enhedslisten til By og Land Sydfyn samt Arkitekturrådet og følger deres anbefalinger.

Vi ønsker ikke at stoppe al udvikling på havnen, men vi tør godt stå ved det ansvar, der ligger i at varetage Svendborgs tarv. Derfor har vi sat kraftigt fokus på, at man ikke kan tillade nedrivning af “Den Italienske Villa” og “Målerhuset. Vi ønsker at de nye bygninger, der evt. skal bygges passer ind i området og dets udtryk – også når det gælder bebyggelsesgrad. Sidst men ikke mindst så ønsker vi offentlig adgang til området og en åbenhed omkring dette særlige kulturmiljø.

Svendborg kommunes borgere skal fortsat kunne færdes i området, og vi skal fortsat kunne vise vores turister de helt særlige havnemiljøer.

Enhedslisten mener, at vi gør klogt i at lytte til fagfolkene og borgerne, når det kommer til vores bygninger og historie i Svendborg kommune. Vores sjæl ligger i historierne og områdets funktion – dette skal vi respektere når vi ønsker at byudvikle. Altså mener vi, at vi skal være i stand til at kombinere nyt med gammelt.

Social- og sundhed

Enhedslisten arbejder for social og sundhedsmæssig lighed for alle borgere uanset social, kønsmæssig eller etnisk baggrund. Vi ved, at social ulighed og sundhed hænger uløseligt sammen, og en indsats for lighed i sundhed må derfor rette sig mod levevilkår i bred forstand, herunder uddannelse, indkomst, arbejdsvilkår, sociale relationer m.m.

Vi arbejder derfor målrettet for, at den enkelte borger har mulighed for at få tilbudt de sociale, sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende tilbud som han/hun har behov for. Dette skal altid ske med respekt for borgerens selvbestemmelse og livsanskuelse.

Uligheden i sundhed stiger støt. Vi ser at borgere med kortere uddannelse, lavere indtægt og ringere arbejdsvilkår er mere udsatte og har  kortere levetid, højere sygdomsforekomst, livsstilsygdomme og overdødelighed. Dette er blandt andet fordi, der ikke er råd til nødvendig medicinsk og psykologbehandling. Ydermere ses der manglende viden om de faktorer, der er med til at sikre sundhed i krop og sind hos mange af de borgere, der er dårligt stillet i social og sundhedsmæssig forstand.

 • Enhedslisten vil arbejde for at bekæmpe social og sundhedsmæssig ulighed. Dette gælder både i erhvervslivet, hvor der skal være tilgængelige jobmuligheder for forskellige udsatte grupper og i sundhedsvæsenet, hvor tilbuddene skal målrettes borgernes behov og formåen.
 • Kommunalt skal der lægges strategier for at bekæmpe uligheden. Dette skal ske både når det gælder  sundhedspleje, daginstitutioner, skoler og i ældreplejen. Kommunen skal skabe bedre rammer for et sundt liv. Etablere køkkener med undervisning i sund og velsmagende kost, gratis motionsklubber som kan aktivere forskellige brugergrupper,  antirygekampagner i skoler og ungdomsinstitutioner, oplysningskampagner om alkohol og stoffer for unge og gravide. Kort sagt: fokus på kost, rygning, alkohol, motion og det sociale liv.
 • Socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede og andre ressourcesvage grupper skal støttes af et opsøgende og tværfagligt netværk, der formår at være tovholdere på borgernes forløb.
 • Brugerbetaling skal reduceres ved nødvendig sundhedsbehandling, fx ved tandlæge, psykolog, medicinsk behandling, fysioterapi m.m
 • Lavindkomstgrupper skal have gratis tandbehandling
 • Hvis borgeren ikke kan arbejde skal han/hun tildeles pension og ikke trækkes igennem opslidende ressourceforløb.

Sundhedsplejen

Enhedslisten anerkender, at menneskets sociale, fysiske og psykiske sundhed samt fravær af sygdom er noget, der skal understøttes gennem hele livet. Social betinget ulighed i sundhed, præger mennesket allerede fra fosterstadiet, under fødslen og i spædbarnsalderen.

Vi mener at sundhedsplejen såvel som jordemødre og praktiserende læges tidlige indsats for gravide i risikogrupper og spædbørnsfamilier, har en forebyggende effekt. Dermed er det også et af de tilbud, der er med til at mindske ulighed i sundhed.

Sundhedspleje uden de nødvendige ressourcer kan ikke bidrage med den optimale støtte til de sårbare gravide såvel som de familier, der har brug for den ekstra indsats.  

 • Vi ønsker et godt fagligt samspil mellem jordemødre, sundhedsplejen og den praktiserende læge, så risikogrupper kan identificeres, og der kan foretages opsøgende arbejde.
 • Der skal derfor sørges for, at den kommunale sundhedspleje har de fornødne ressourcer til at støtte forældre og børn til den bedste start på livet, være med til at udvikle forældreegenskaber og til at identificere yderligere behov for hjælp.
 • Det 3-årige sundhedstjek skal sikres som led i en forebyggende indsats.

Ældreområdet

De ældre har opbygget vores velfærdssamfund. De skal derfor også nyde godt af det!

Enhedslisten ønsker en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ældrepleje. Plejen og omsorgen skal varetages af fagfolk, der har de fornødne ressourcer og faglighed til at udføre de kerneopgaver, den enkelte borger har krav på. Målet er at give omsorg og højne livskvalitet. Vi vægter det rehabiliterende arbejde højt, så borgeren kan bevare sine funktioner og egenomsorg længst muligt. Vi ønsker at arbejde for at de ældre borgere, som ikke har et socialt netværk, og som føler ensomhed, kan indgå i sociale relationer. Samvær kan give livskvalitet og fremme appetit på mad, ja på selve livet.

De senere år er ældreplejen blevet mere og mere udhulet. Borgerne på plejecentre og i eget hjem får kun lige varetaget de kerneopgaver, der er yderst nødvendige.

Borgere, personale og pårørende efterspørger tid til nærvær og aktiviteter, der giver den enkelte borger livskvalitet, men disse behov og ønsker kan ikke efterkommes med den nuværende normering.

Her kommer det frivilligt netværk til at have en afgørende rolle for borgernes aktivitetsniveau i stedet for at være et kærkomment supplement.

 • Enhedslisten vil arbejde for øget grundnormering
 • Mere efteruddannelse til basispersonale og primærsygeplejersker
 • At dokumentation kommer til at fylde mindre og borgerrelateret tid mere.
 • At der fortsat bakkes op om det frivillige netværk, med ressourcer såvel som med kurser og vejledning.
 • At de ældre som har behovet, støttes i at indgå i sociale relationer, og at der tænkes kreativt på alternative boformer fx ”olde-kolle” (ældrekollektiv).

Sektorovergange og akutte indlæggelser

Enhedslisten ønsker at arbejde for at forbedre sektorovergangen fra region til kommune, så borgeren efter endt indlæggelse kan vende hjem til sin bopæl, hvor sygeplejersker, praktiserende læge og plejepersonale er ajourført og klar med optimal behandling. Borgeren får hermed en kvalificeret og tryg overgang samt mindre risiko for genindlæggelse. Enhedslisten ønsker at nedbringe akutte indlæggelser, da dette koster samfundet unødvendigt mange penge. Ydermere kan en indlæggelse være en traumatisk oplevelse for en ældre borger. Fokus på nedbringelse af akutte indlæggelser skal altid ske på en måde, der først og fremmest tilgodeser borgeren. Stillingtagen skal bygge på personalets faglige vurdering af indlæggelse og ikke et økonomisk perspektiv.

I dag udskrives patienter hurtigere end nogensinde. Dette skyldes krav om effektivisering som følge af de hyppige sparerunder. Det kræver øget faglighed hos kommunalt plejepersonale og sygeplejersker. Øget faglighed kan midlertidigt ikke honoreres med de nuværende ressourcer samt manglende efteruddannelse.

Set i lyset af de korte indlæggelsesforløb og mangelfulde sektorovergange er der områder som nedprioriteres eller helt overses i farten. Det gælder ikke mindst genoptræningen. Dette bevirker dårlige borger-/patientforløb med risiko for unødvendigt funktionstab og genindlæggelse.

 • Enhedslisten ønsker et bedre samarbejde mellem region og kommune, evt. med bedre aftaler der sikrer en god sektorovergang. Fx er der gode erfaringer med at kommunale sygeplejersker deltager i udskrivningssamtalen med ældre patienter.
 • Fagligt løft og efteruddannelse til basispersonale og primærsygeplejersker, så der er kompetencer til at varetage de komplicerede opgaver og mindske akutte indlæggelser.
 • Effektivisering må aldrig ske på bekostning af borgerens tarv. Den skal bygge på personalets faglige vurderinger og tage hensyn til arbejdsmiljøet.
 • Den kommunale akutsygepleje skal kontinuerligt have opdateret viden omkring nyeste behandlingsformer af borgere i eget hjem.
 • Genoptræningen skal opprioriteres, så tilbuddene passer til den enkelte borgers behov.

Socialt udsatte

Enhedslisten ønsker et forebyggende, skadesreducerende og opsøgende sundhedsvæsen. Det skal indrettes i overensstemmelse med de udsattes formåen og behov.

Den sociale ulighed er stigende og derfor ser vi også flere socialt udsatte med forringet sundhedstilstand. Der opleves ydermere en stigning i antallet af unge udsatte i gademiljøet. Når man taler om sundhed for socialt udsatte borgere, er man nødt til at se på de levevilkår, den enkelte lever under. Ulighed i uddannelse, indkomst, boligsituation, arbejdsvilkår og sociale relationer er hyppigt forekommende. Disse levevilkår kommer til udtryk ved lavere social status, hyppigere fysisk/psykisk sygdomsforekomst, misbrug, hjemløshed og overdødelighed. Der skal derfor sættes ind på flere forskellige områder for at nedbringe den sociale og sundhedsmæssige ulighed blandt forskellige udsatte grupper.

Mange af de udsatte borgere bruger ikke de sundhedstilbud, der findes. Det er der flere grunde til, blandt andet føler mange udsatte borgere sig stigmatiseret, når de henvender sig til sundhedsvæsenet. Derudover kan økonomi, kaotisk livssituation, manglende sygdomsindsigt samt ringe kendskab til tilbuddene være medvirkende.

 • Enhedslisten ønsker et mere opsøgende sundhedsvæsen i udsatte grupper, heriblandt i stofmiljøet, alkoholmiljøet, hjemløsemiljøet. At borgeren mødes med en respektfuld tilgang til det liv, han/hun lever på nuværende tidspunkt.
 • Det opsøgende faglige netværk må have ressourcer til den omfattende opgave. Fx skal der være gode ressourcer til gadesygepleje, behandlingscentre, væresteder, herberger mm.
 • Socialt udsatte borgere i Svendborg skal høres og opfattes som ligeværdige samarbejdspartnere i egen sagsbehandling, misbrugsbehandling m.m.
 • Vi ønsker et mere rummeligt arbejdsmarked for udsatte borgere, samt at borgerne har et ordentligt forsørgelsesgrundlag
 • Der skal skabes boliger, der svarer til indkomstniveau, så hjemløshed reduceres mest muligt.
 • Vi ønsker at arbejde for flere sociale netværk for udsatte grupper, heriblandt væresteder for borgere, der bruger alkohol og stoffer.
 • Vi ønsker, at der i Svendborg arbejdes skadesreducerende gennem oprettelse af stofindtagelsesrum /sundhedsrum. At der i sundhedsrummene er tilgang til professionelle, som kan støtte et sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende forløb.
 • Fokus på unge udsatte skal øges. Værested med uformel rådgivning og omsorg til denne risikogruppe bør prioriteres.

Vi ønsker at nedbryde tabuer og skabe oplysning i lokalsamfundet om forskellige udsatte grupper og deres problemstillinger. Vi ønsker at understøtte forståelse og anerkendelse af mennesker i forskellige livssituationer samt at bygge broer og skabe grobund for social lighed.

Fysisk/ psykisk handicap

Enhedslisten mener at borgere med fysisk og psykisk handicap skal have de samme muligheder og rettigheder, som borgere uden handicap. Vi ved at for at behandle alle ens, må vi behandle alle forskelligt. Kun ved at se hele mennesket og dets ressourcer og begrænsninger, vil den enkelte borger få de tilbud, som er med til at gøre livet lettere og mere indholdsrigt. Arbejdsmarkedet og foreningslivet skal bidrage hertil. Samfundet vil profitere af de tidligere uudnyttede ressourcer.

Flere jobs tilpasset borgere med handicap af forskellig grad og karakter, vil i større grad inkludere borgerne i et samfund, hvor effektivitet og præstation ellers dominerer. Inklusion skaber større social lighed.

For at borgere med handicap skal kunne leve det liv de ønsker, skal der være tilgang til de rette behandlinger, herunder psykiatrisk behandling. Borgere med psykiske lidelser skal have lettere adgang til samtaleterapi, indlæggelse, forebyggende og opsøgende behandling. Ydermere skal der fokus på mental sundhedsfremme, herunder bekæmpelse af mobning på skoler og uddannelsesinstitutioner.

 • I Svendborg kommune skal der være tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse som synshæmmede og gangbesværede, så disse borgere kan færdes frit i gader og butikker.
 • Borgere med fysisk eller psykisk handicap skal have jobmuligheder, der passer til den enkeltes behov og formåen.
 • Terapeutisk behandling og sengepladser ved behov for indlæggelse skal være lettere tilgængelig.
 • Lavindkomstgrupper skal have gratis terapeutisk behandling, dvs. fysioterapi og psykoterapi.
 • Træning og genoptræningstilbud til alle med fysisk handicap eller funktionsnedsættelse, der skal være tilpasset den enkeltes behov.

Integration i Svendborg.

Enhedslisten anerkender alle mennesker uanset etnicitet eller religion.  Vi ønsker at bakke op om og opkvalificere alt det gode integrationsarbejde, der sker i Svendborg kommune. Vi ønsker et særligt blik på de udsatte boligområder og på nytilkomne flygtninge og indvandrere. Der skal være fritidstilbud, fokus på en god skolegang. Alle borgere i Svendborg kommune skal have et tilhørsforhold og et ejerskab til kommunen og lokalsamfundet. Vi er alle medborgere og derfor medskabende i det samfund, vi befinder os i. Derfor skal kommunale arbejdspladser afspejle etniciteten i kommunen. Vi opfordrer også klart det private erhvervsliv til at følge trop samt det lokale foreningsliv.

 • Der skal tilbydes kommunalt støttet modersmålsundervisning
 • Der skal være mulighed tolkebistand. Det skal aldrig være børn der tolker.
 • Der skal opbakning og støtte til helhedsplanerne i de socialt belastede boligområder, herunder ”bydelsmødre”
 • Der skal oprettes flere gratis klubtilbud i f.eks. Jægermarken
 • Der skal oprettes et tilbud til unge 18+, hvor de har mulighed for at komme, være og mødes med andre
 • Kommunen skal oprette socialøkonomiske virksomheder, hvor det er integration der er i fokus
 • Der skal mere støtte til SSP´erne.
 • Man kan bruge ”Familieklassen” på Tved skole som model og udbrede dens metoder med fokus på integration og forældresamarbejde
 • Det er vigtigt at bevare modtageklasserne, både for 0. kl. børn og alle andre nytilkomne børn i skolealderen

Svendborg Kommune skal føre en politik, så alle borgere føler sig som en del af fællesskabet. Det er vigtigt, at integration, imødekommenhed og gensidig støtte til integration er en del af kommunens politik – og ikke kun en opgave for frivillige.

Landdistrikter og øer

Kommunen skal skabe rammer for og støtte til at fremme borgerinddragelse og lokalt demokrati  Mangfoldighed er et nøgleord i udvikling på landet. Der er frihed og højt til loftet. Der skal være plads til at vælge forskellige løsninger og lokale traditioner og geografi skal tænkes ind.

Lokale beslutninger skal i videst muligt omfang tages af dem de berører – af borgerne selv og så tæt som muligt på dem. Det forudsætter, at der er gode rammer for at træffe beslutninger. Der skal være lokale mødesteder, hvor folk kan udveksle synspunkter. Der skal være adgang til relevante informationer, så det bliver muligt at nå en fælles løsning på et oplyst grundlag. Her skal Svendborg kommune være medspiller og styrke de lokale organiseringer.

Sammen kan vi forandre og stille nye positive muligheder op og skabe et samfund, hvor demokratiet gælder for alle, og hvor vi skal sikre at yderområder ikke tabes i den centralisering som f.eks. kommunesammenlægningerne var udtryk for.

En bæredygtig udvikling skal fremmes – også i yderområderne

Bæredygtighed på landet omfatter transport, energirenovering af bygninger, varmeforsyning, lokal produktion og forsyning med fødevarer, lokale arbejdspladser og meget mere. Mange landsbyer mangler i modsætning til større byer udendørs fællesarealer, hvor beboerne kan mødes og pleje fælles interesser eller bare være sammen. Vi vil støtte etableringen af sådanne arealer og gøre dem brugbare for beboerne sammen med beboerne.  

Enhedslisten ønsker at udbygge den kollektive trafik – også i de små byer, som på baggrund af økonomiske analyser fravælges. Alle lokalområder skal have gode, pålidelige og billige transportforbindelser.

Vi vil arbejde for:

 • At der er skoler og institutioner på landet.  
 • At kommunen understøtter børneuniverser, hvor flere institutioner arbejder sammen, ofte på samme matrikel. Inddrager lokalområdet i undervisningen på skolerne i samarbejde med DLF.
 • At kommunen hjælper med anlæggelse af stier og adgang til naturen.
 • Kommunal støtte til ”Landsbyhøjskoler” hvor borgerne kan fordybe sig i emner, der interesserer dem.
 • Lokalråd / landsbyråd skal have retten til at blive hørt og informeres om kommunale initiativer.  
 • Kommunen skal understøtte efterspørgslen af lokale fødevarer og økologiske fødevarer i kommunens institutioner.
 • Lave forsøg med lokale borgerbudgetter, hvor et lokalråd får råderet over det hele eller dele budget i et lokalområde.
 • Udbrede delebiler i landsbyer
 • Styrke turismen på øerne med gode forhold for sejlere, kajakker og mulighed for Ø-hop.

Kommunal garanti til borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet

Kommunen skal gøre en indsats for at borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet, kan tilbydes job af kortere varighed, så de kan opfylde 225-timers reglen. Jobs kan skaffes i det private erhvervsliv ved at kræve, at virksomheder, der arbejde for kommunen, skal oprette stillinger på få timer, evt. flexjobs til disse borgere. Kommunen skal selv oprette lignende jobs.

Borgerombudsmand

En borgerombudsmand eller kvinde er på Enhedslistens ønskeseddel til et politisk program.

Økonomisk omfordeling

Enhedslisten ønsker erhvervslivet og dem med de største værdier bidrager mere til den fælles kommunale velfærd.

I Svendborg Kommune afskaffede de borgerlige partier dækningsafgiften for erhvervsejendomme i 2006. Det gav stor skattelettelser til fx Hallberg-koncernen (Hotel- Svendborg og Mac Barens tobaksfabrik) og Dansk Supermarked (Netto og Føtex).  Vi mener, at det er rimeligt at erhvervslivet med de store firmaer i front igen skal bidrage til den fælles kasse.

Svendborg Kommune har en af landets højeste skatteprocenter. Det rammer de almindelige borgere, mens de rigeste slipper på på grund af skatteloftet. Til gengæld har vi en relativt lav grundskyld.

Derfor foreslår vi:

 • Genindførelse af dækningsafgiften på omkring 6 promille, som den var i den gamle Svendborg Kommune.
 • En gradvis omlægning af skatten ved lavere kommuneskat og højere grundskyld.Dermed vil de rigeste i kommunen bidrage mere fordi de ofte ejer store dyre grunde og ikke i samme grad bliver fredet af skatteloftet. De fleste almindelige borgere vil få nogenlunde uændret skat, mens mange lejere vil betale lidt mindre i skat.