Bevar velfærden – Styrket forebyggelse – Mere natur – Indsats for klimaet

Budget 2016-19 Svendborg Kommune – Enhedslistens forslag

Nej til minusvækst i den kommunale velfærd

Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi den borgerlige blok insisterede på at spare på den borgernære velfærd gennem årlige grønthøsterbesparelser. Årligt skærer man 8,3 mio i 2016 stigende til årligt 33,4 mio. i 2019. Besparelserne fastholdes på trods af, at der var råderum til at tage besparelserne ud af budgettet i 2016.

I 2017-19 underlægger budgetforliget sig regeringens krav om det såkaldte omprioriteringsbidrag, som fører til en årlig reduktion i kommunens økonomi på 5 mio. kr.. Enhedslisten vil ikke acceptere kommunal minusvækst! Der er ikke nogen aftale mellem regeringen og KL om et omprioriteringsbidrag og dermed minusvækst i 2017-19. Hvis alle kommuner gennemfører nedskæringer på forskud, så ender det nemt med at være en selvopfyldende profeti, hvor man baner vejen for regeringens plan om kommunal minusvækst. Det vil Enhedslisten ikke deltage i.

 

Nej til uigennemtænkte effektiviseringer og besparelser

Enhedslisten tager grønthøsterbesparelsen på 0,35% ud af budgettet. Det har intet med effektivisering at gøre, det er blot en udhuling af alle budgetter på f.eks. skoler og daginstitutioner og ældrepleje. Det vil betyde færre ansatte til de samme opgaver og vil gå ud over kvaliteten.

 

Der er råd til velfærd

Vores budgetforslag overholder kommunens politik om, at der skal være et overskud på 100 mio. kr. om året. Der er råd til at fastholde velfærden, hvis nogle af anlægsopgaverne udskydes. Der er store anlægsopgaver, som efter vores mening ikke haster. Det drejer sig blandt andet om forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej

Bevar velfærden!

Børn, kvalitet og plads til kreativitet

Der er stadig mange besparelser lagt på børne og unge-området. Der er rammebesparelser og grønthøsterbesparelsen på 0,35%. Rammebesparelserne har haft stor bevågenhed, men der ligger faktisk flere besparelser på grønthøstermetoden på de 0,35%. Det er 3,3 mio. i 2016 på børn og unge-området, som fordeler sig med 1,8 mio på skoler, 760.000 på Børn og unge med særlige behov og ca. 760.000 på dagtilbud. Her dræner man områdets budgetter, og det må uundgåeligt gå ud over kvaliteten, da det betyder færre pædagoger og lærere. Enhedslisten vil sikre kvaliteten og et ordentligt arbejdsmiljø.

På skoleområdet er der store opgaver med skolereformen og øget inklusion. Det samme gælder på daginstitutionerne, hvor der arbejdes med bevægelse, forebyggende indsatser og inklusion. Hvis alle disse tiltag skal have succes, er det vigtigt at de årlige nedskæringer droppes.

Enhedslisten vil sikre bedre forhold for undervisningen generelt, og hvor der er plads til kreativiteten. Vi vil understøtte 2-lærerordninger og andre tiltag, som kan være med til at skoledagene ikke bliver så lange, men til gengæld lige så lærerige.

 

I Enhedslistens budget afsættes der:

5 mio. kr ekstra om året for at sikre tidssvarende lokaler og udendørsfaciliteter på skolerne.

2 mio. kr årligt til at udbrede LOMA (Lokal Mad) til flere skoler.

Der etableres fælles lager med overskudsmaterialer fra lokale virksomheder, til brug for institutioner, og undervisning i billedkunst samt håndværk og design

Vi styrker en tidlig indsats for børn og unge med særlige behov, ved at bibeholde de faglige ressourcer der er på områderne.

 

Bedre tryghed de ældre

Enhedslisten har afsat økonomi til en demensby. Etableringen af en demensby er en god måde at sikre demente borgeres livskvalitet. De kan færdes i et trygt fysisk miljø med høj faglighed omkring sig, og hvor der er mulighed for at gøre nogle af de ting, de kunne før de fik sygdommen.

Samtidigt har vi fastholdt midlerne fra ældremilliarden og fjernet de grønthøsterbesparelser, som budgetforliget har fastholdt.

 

Styrket forebyggelse

Enhedslisten støtter en mindre omkostningsfuld udgave af et Sundhedshus. Vi ønsker et Sundhedshus, dels for at imødegå den udvikling der er i folks sygdomsbillede og udviklingen i det regionale sundhedsvæsen. Men også for at sætte fokus på folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme i et fagligt udviklende miljø. Det betyder, at et Sundhedshus skal rumme professionelle som sygeplejersker, fysioterapeuter, pædagoger, familiebehandlere osv. der har et fælles afsæt, hvor de med evidensbaserede metoder og ud fra tværfaglige perspektiver kan udvikle forebyggelses- og genoptræningsindsatsen for Svendborgs borgere. For Enhedslisten er det en mærkesag, at et Sundhedshus har en vision om at modvirke den sociale ulighed i sundheden.

Enhedslisten vil forebygge indlæggelser ved at opnormere sygeplejersker aften, weekend og helligdage i ældreplejen. Det er et nødvendigt tiltag, da mange indlæggelser kan undgås ved at ansætte flere sygeplejersker. Erfaringer fra aftensygeplejerskerne har vist at deres tilstedeværelse giver et fagligt løft. Det er et nødvendigt tiltag, når der bliver flere ældre, flere med kroniske sygdomme, og patienter udskrives tidligere fra sygehuse. Vi skal prioritere trygheden for de ældre, og fremtidssikre vores ældrepleje. Vi vil afsætte årligt 3,1 mio. til opnormeringen fra 2016 og frem.

 

Indsats mod skimmelsvamp

Enhedslisten støtter styrket behandling af byggesager, som også varetager skimmelsvampsager. Der er er alt for mange fugtige lejligheder i den private udlejning. Der skal sendes et klart signal til udlejerne, at vi ikke accepterer sundhedsskadelige lejemål. Derfor skal kommunen aktivt bede lejerne om at melde lejligheder med skimmelsvamp til kommunen og følge op på sagerne.

 

Mere natur, fortsat indsats for klimaet og omlægning til økologi

Enhedslisten vil sikre at kommunens indsats på klimaområdet fortsætter. Derfor er der i vores budget lagt op til at energirenoveringen af kommunens bygninger videreføres i 2018 og 2019.

Der skal mere gang i at udvikle kommunens natur og adgangsforhold rundt om i kommunen. Naturområder skal forbedres, der skal være større sammenhæng mellem naturområderne og der skal arbejdes på skovrejsning. Enge og andre kommunale græsarealer skal afgræsses. Her vil vi inddrage borgerne i fællesskaber omkring ko/fåre-græsserlaug.

Der skal gang i, at kommunale køkkener omlægges til økologi, dels gennem uddannelse af personale, og en indsats for at sikre lokalt producerede økologiske råvarer i de kommunale køkkener.

Vores forslag starter forsøg med gratis kollektiv trafik. I første omgang afprøves gratis bybusser om lørdagen. Målet er at få flere til at at tage bussen frem for bilen og nedbringe behovet for parkering i midtbyen.

 

 

 

Bedre rammer for kulturen

Enhedslisten bakker op om at undersøge mulighederne for at placere Baggårdteatret i det nuværende jobcenter og åbne op for en fusion med Svendborg Teater. Det vil kunne give nye og bedre rammer for at udvikle Baggårdteatret.

Der er behov for, at det nuværende hovedbibliotek enten renoveres, eller at der bygges et nyt på havnen nær ved den kollektive trafik. Enhedslisten så gerne en placering på havnen, men er også realistisk i forhold til, at der måske ikke er råd. En placering på havnen kan dog blive mulig, hvis den de nuværende bygninger kan blive solgt. Men bygges der ikke et nyt bibliotek, er der behov for en renovering og udbygning af det nuværende bibliotek.

Der er åbnet op for mange spændende græsrodsaktiviteter på Frederiksøen, men de mange initiativer er truet af, at lokalerne i dag ikke har opvarmning, Derfor skal der afsættes penge til at der er etableres et varmesystem.

 

Havnen og Simac

Enhedslisten afsætter på linie med budgetforliget 38 mio. kr til udvikling af Svendborg Havn, som kan sikre udvikling af området på Nordre Kaj, hvor SIMAC vil bygge en ny samlet uddannelsesinstitution. Enhedslisten kan bakke op om den udvikling som sikrer, at havnen fortsat er et levende erhvervsområde og kan tiltrække maritime virksomheder.

Vi vælger dog at udskyde udviklingen af andre dele af havneudviklingen, så fokus rettes på den del af havnen, hvor SIMAC placeres.

 

Tankefuld tager sin tid

Vi lægger op til at forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej til Tankefuld udskydes til at starte i 2019. Vejen er i budgetforliget budgetteret til 22 mio. kr., men den vil med cykelsti i begge sider løbe op i 35 mio. kr. Denne ekstraudgift giver budgetforliget ikke noget svar på.

Enhedslisten mener først at vejen skal bygges, når grundene er solgt. Der er en udmærket vej med cykelsti allerede, så der er ikke behov for vejen nu. Til gengæld synes vi, det er vigtigt at komme i gang med et stiprojekt i Sofienlundskoven. Det vil være med til at gøre Tankefuldområdet mere attraktivt både for de lokale beboere og resten af kommunens borgere.

 

Fremtidsfabrik

Enhedslisten vil belyse forskellige muligheder og placeringer for Fremtidsfabrikken 2. Det skal sikre at kommunens eksisterende bygninger overvejes som mulig placering inden, der træffes endelig afgørelse. Derfor lægger vi op til at udskyde etableringen en smule. Men vi er enige i at prioritere at udbygge det levende miljø for iværksættere.

 

Borgerrådgiver

Der oprettes en borgerrådgiver, som skal være med til at sikre, at kommunens borgere ikke kommer i klemme i systemet og kan få uvildig hjælp.

 

Finansiering, lån og likviditet

Enhedslisten vil sikre mindreforbrug på indkøb samt på sygefravær og kommunal medfinansiering af indlæggelser ved at investere i arbejdsmiljø og forebyggelse.

Vi reducerer i udgifterne til markedsføring og brug af eksterne konsulenter.

Derudover genindføres dækningsafgiften for erhvervsejendomme på samme niveau, som den oprindeligt var i den gamle Svendborg Kommune. Det er dog først nødvendigt fra 2017, og kun hvis regeringen får held med sin at gennemtvinge nul- eller minusvækst for kommunerne.

Der optages lån til energirenovering, hvor besparelser på energiforbrug dækker udgifterne til renter og det er som sådan udgiftsneutralt.

Fra 2019 er der budgetteret med yderligere optagelse af lån på 25 mio. kr., men der vil fortsat være en afvikling af gæld samlet set i perioden.

Vi lægger op til, at der kan sælges kommunale ejendomme. Der er lagt en række udvidelser med køb af SIMAC på A.P.Møllersvej og evt ny fremtidsfabrik. Det bør give basis for salg andre ejendomme, så kommunens bygningsmasse udnyttes effektivt.

For Enhedslisten i Svendborg byråd

Susanne Gustenhoff – Steven Legêne – Jens Erik Skotte og Jesper Kiel

Bilag Størrelse
resultatoversigt_enhedsdlisten.pdf 15.02 kB
enhedslisten_-_budgetforslag_2016_-_finansiering.pdf 31.98 kB
forhandlingsmodel_enhedslisten-drift.pdf 55.25 kB
forhandlingsmodel_enhedslisten_anlaeg.pdf 55.33 kB