Alle skoler og dagsinstitutioner skal i gang med at sortere affaldet!

Enhedslisten undrer sig over at Børn- og Ungeudvalget kun vil sætte gang i affaldssortering på en skole og to daginsitutioner. Enhedslisten rejser derfor forslag i byrådet om at alle kommer kommer i gang med affaldssortering.

  • Allerede i 2020, så skal alle husstande sortere affaldet i fire fraktioner, derfor er det på høje tid at kommunens skoler og instutioner kommer igang.  Jeg havde virkelige ikke forestillet mig, at administrationen efter en betænkningstid på 1 år og fire måneder, ville komme med en så begrænset forsøgordning kun på nogle får skoler og institutioner. Vi skal igang alle steder og børnene vil jo rigtigt gerne være med forklarer Susanne Gustenhoff om baggrunden for at Enhedslisten har rejst sagen i byrådet.

Fyens.dk : Enhedslisten vil gå all in på affaldssortering på skoler: – Børn og unge er enormt miljøbevidste

Enhedslisten foreslår at alle skoler og dagsinstitutioner kommer med i en indkøringsfase og at afsættes en pulje til investeringer i udstyr, som kan tages af 9,5 mio. kr. kommunen fik ekstra ved finansloven. Enhedslistn lægger op til at Svendborg Kommune bruger de erfaringer, man allerede har fra andre kommuner, som har indført affaldssortering i skoler og institutioner.  Erfaringen fra andre kommuner er, at de enkelte skoler skal finde forskellige løsninger på udstyr, alt efter klassetrin, indretning og om der er flere etager. Derfor mener Enhedslisten ikke at erfaringer på fra Stokkebæksskolen kan anvendes på f.eks. Nymarksskolen eller Ørkildskolen.

Enhedslisten rejser følgende forslag til byrådsmødet 26. februar 2019

Affaldssortering i kommunale i alle dagtilbud og skoler

Børn og Unge- udvalget har under pkt. 7 fra d. 06.02.2019 besluttet at iværksætte en forsøgsordning med affaldssortering, som kun omfatter: Stokkebækskolens tre afdelinger, Østerdalen Gudme Børnehus og Egebjerg Kirkeby Børnehus. Forsøgsordningen kommer efter at Enhedslisten 2. okt. 2017 rejste forslag om at der skulle udarbejdes en plan for kommunens institutioner og skoler.

Enhedslisten mener, det er alt for uambitiøst og alt for sent at lave et forsøg på et begrænset antal institutioner og skoler. Forsøget afsluttes med udgangen af 2019, hvor de private husstande kort efter vil skulle affaldssortere. Svendborg Kommune bør gå foran og være i fuld gang, når borgerne i hele kommunen får nyt affaldssystem.

Flere kommuner har allerede været igennem processen og der må og bør være masser af erfaringer at indhente fra de kommuner, som har været  igennem i lignende proces.
Erfaringer fra andre kommuner viser blandt andet, at sammensætningen af affald og adfærden blandt eleverne er meget forskellige alt efter hvilken skole og hvilke klassetrin skolerne har. Erfaringer fra Stokkebækskolen bliver derfor svær at overføre til f.eks, Nymarksskolen. Derfor er det vigtigt at alle deltager i indkøringsfasen og finder de løsninger, som fungerer lokalt.

Enhedslisten foreslår i stedet for den vedtagne forsøgsordning, at Svendborg igangsætter en indkøringsfase for affaldssortering, hvor alle  kommunale dagtilbud og på skoler deltager.

Enhedslisten foreslår:

Administrationen indhenter erfaringer fra andre kommuner med eksempler på hvordan man har indført affaldssortering i skoler og daginstitutioner.

Administrationen udarbejder en ny indfasningsplan, hvor alle dagtilbud og skoler kommer i gang med affaldssorteringen i 2019. Og med det endelige mål at alle skoler og institutioner i fuldt omfang affaldssorterer medio 2020. Planen forelægges igen for de to udvalg.

I samarbejde mellem Center for Ejendomme og Teknisk Service og Vand og Affald A/S laver alle skoler og institutioner en plan for indfasning af affaldssortering.

Center for Ejendomme og Teknisk Service samarbejder med Vand og Affald A/S om at have forskellige løsninger til affaldssortering, som kan udlånes til skolerne i indfasningsperioden, således at man får testet løsningerne lokalt inden man vælger det endelige udstyr.

Administrationen udarbejder et budget for de samlede udgifter, som finansieres af ekstraindtægten på 9,5 mio. kr , som Svendborg Kommune fik efter finansloven (9,5 mio. kr. 2018 og 9,5 mio. kr. 2019)


Baggrund

Vi skal vænne os til affaldssortering, sådan at det bliver en indarbejdet måde at forholde sig hensynsfuldt til vores fælles miljø. Vi skal arbejde frem mod den grønnere og mere bæredygtige omstilling.

Selvfølgelig giver det mening at kommunens børn/unge, som en vigtig del af deres udvikling og dannelse har mulighed for at deltage i affaldssortering i institutioner og skoler. Nogle familier er allerede frontløbere i affaldssortering, og i deres ønsker om hensyn til miljø og klima..

Enhedslisten er helt opmærksom på at der skal findes forskellige løsninger ude på de enkelte skoler og i dagtilbuddene.

Det kan undersøges om Vand og Affald kan være behjælpelig med sorteringskits, som kan afprøves rundt omkring, inden man vælger de endelige løsninger.

 

Økonomi

Affaldssortering er en investering i vor fremtid, Vi kan stå med en meget dyr regning hvis vi ikke passer på vores miljø. Kommen skal naturligvis på linie med borgerne deltage i affaldssortering, før eller siden skal man investere i andet udstyr, som gør det muligt at sortere affaldet. Derfor kan vi lige så godt få sat gang i processen nu, fremfor at udskyde den endnu mere.

Enhedslisten foreslår at vi bruger de ekstra 9,5 mio. som vi blev kompenseret med i forhold til udligningsordningen.

Fra Børne- og Ungeudvalget’s møde den 06-02-2019

Affaldssortering i kommunale dagtilbud og skoler

18/5919

Beslutningstema:

Igangsættelse af forsøgsordning med øget affaldssortering i dagtilbud og skoler.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning på møde d. 6.2.2019 vil foreligge på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 7.2.2019.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

  • At Børne- og Ungeudvalget principgodkender forsøgsordningen med oversendelse til endelig godkendelse i Teknik- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Baggrund

På møde i Udvalget for Børn og Unge 2. oktober 2017 blev det besluttet, at “der udarbejdes et sagsgrundlag til et kommende udvalgsmøde og at affaldssortering drøftes på et dialogmøde med dagtilbud og skoler i 2018 med oplæg fra Vand og Affald”. Endvidere fremgår det, at sagsgrundlaget skal have til formål at sikre affaldssortering i dagtilbud og skoler samt øge graden af genbrug og gøre det til en del af undervisningen, herunder skabe forståelse for hensynet til miljøet. Dagsordenpunktet er vedlagt som bilag. Byrådet vedtog den 29. maj 2018 en ny plan for husstandsnær indsamling af dagrenovation, genanvendeligt affald, storskrald og haveaffald. Ordningen indebærer en ny struktur for afhentning af dagrenovation og 4 genanvendelige materialer. Det forventes aktuelt, at ordningen kan påbegyndes medio 2020.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der i perioden 1. april – 31. december 2019 gennemføres et forsøgsprojekt på 3 udvalgte skolematrikler og 2 børnehuse. Formålet med forsøgsordningen er at indhente viden og erfaring med henblik på at undersøge de økonomiske og praktiske forudsætninger for at rulle ordningen yderligere ud.

Der vil i forsøgsordningen blive sorteret i samme fraktioner som i de nye husstandsordninger.

Status på affaldssortering og genanvendelse på skoler og dagtilbud i dag Der er foretaget en foreløbig kortlægning af nuværende praksis for affaldssortering i dagtilbud og skoler. Kortlægningen viser, at der i mange dagtilbud og skoler allerede i dag arbejdes med forskellige initiativer i forhold til affaldssortering af især papir/karton/pap, glas, plastik, elektronik samt batterier. Modsat er sortering af organisk affald ikke så udbredt.

Eksempelvis har der i Egebjerg Kirkeby Børnehus i en årrække været arbejdet efter Jord-til-bord konceptet og Rantzausminde Skole er med i Grønt Flag miljøordning via Friluftsrådet. Skoler med Grøn Flag har hvert år et gennemgående tema i Naturfag. I 2017 var det vand og i 2018 er det affald.

Kortlægningen viser desuden, at der er forskellige aktiviteter i dagtilbud og skoler, hvor genbrug og sortering af affald indgår. Flere deltager i Affaldsindsamling.dk, besøger genbrugspladser og lignende aktiviteter med et pædagogisk sigte i forhold til at skabe forståelse for hensynet til miljøet. I Svendborg Kommune er 12 børnehuse tilmeldt Storskraldsordning og der bliver arbejdet på, at endnu flere tilmeldes.

Forsøgsordning med øget sortering og genanvendelse

Center for Ejendomme og Teknisk Service har undersøgt de praktiske muligheder i forhold til opbevaringsfaciliteter, brandsikring m.m. i dagtilbud og skoler ved øget affaldssortering.

Resultatet af afdækningen peger på, at der er behov for mere konkret erfaring på området inden en evt. samlet udrulning, hvorfor der foreslås taget initiativ til en forsøgsordning. Forsøgsordningen vil omfatte en sortering i de samme fraktioner som i de nye husstandsordninger:

  • Organisk affald Pap/papir
  • Glas
  • Metal

Forsøgsordningen skal give konkret viden om ressourcebehov, potentialer og praktiske opmærksomhedspunkter.

Erfaringerne vil desuden indgå i arbejdet med at undersøge muligheder og forudsætninger for en øget affaldssortering på Svendborg Kommunes arbejdssteder generelt, herunder øvrige skoler og dagtilbud. En vurdering af evt. anlægsudgifter vil indgå heri.

Endeligt vil der i forsøgsordningen opnås erfaring med hvordan en øget opmærksomhed på affald og genanvendelse indarbejdes i undervisningen og de pædagogiske læringsmiljøer.

 

Forsøgsordningen er forankret i et samarbejde mellem Center for Ejendomme og Teknisk Service og Vand og Affald A/S. Følgende skoler og børnehuse indgår:

  • Stokkebækskolens tre afdelinger
  • Østerdalen Gudme Børnehus
  • Egebjerg Kirkeby Børnehus

Øget affaldssortering vil desuden blive drøftet på kommende dialogmøder for dagtilbuds- og skoleområdet, med oplæg fra Vand og Affald.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Udgifterne til forsøgsordning er anslået til 60.000 kr. Udgiften er fordelt med 30.000 kr. til køb af containere, opsamlingskurve til klasselokaler, inkl. labels og informationsmateriale m.v. til brug i undervisningen samt 30.000 kr. til øget tømningsfrekvens.

Forsøgsordning søges finansieret via puljen til lokale prioriteringer i 2019.

Puljen til lokale prioriteringer er en pulje under puljen til bygningsvedligehold på 27,19 mio. kr. i 2019. Puljen er sat til at være 10 % af den samlede vedligeholdelsespulje. I 2019 udgør puljen dog kun 2,2 mio. kr., da 0,5 mio. kr. allerede er prioriteret på Issøskolen afd. Kirkeby til et klasselokale. Opgaver der måtte komme fra de ovenstående områder prioriteres i et samarbejde mellem fagområderne og CETS.

På de foreslåede forsøgssteder er der ikke behov for anlægsudgifter til brandsikring etc.

Administrationen gør opmærksom på at ovenstående finansiering af forsøgsordning strækker sig over 9 mdr. fra den 1. april til den 31. december 2019 og der ikke er finansiering til at videreføre ordningen herefter.

Der vil være afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning på koncernniveau. Der vil derfor blive udarbejdet et budgettema for konsekvenserne ved øget affaldssortering i kommunale skoler, institutioner mm. til budget 2020.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen Bygningsreglementet

Bilag:

Åben – Forslag fra Enhedslisten vedrørende Affaldssortering i kommunale institutioner

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 06-02-2019:

Indstilles.

Steen Tinning (B) var fraværende.