Mere sortering af affald skal bane vej for grøn fjernvarme!

På billedet ser man ind i forbrændingskammeret på Svendborg Kraftvarme. Når man brænder 50.000 tons affald om året. så slipper det i sagens natur en masse CO2 ud. En stor del af affaldet stammer fra olie i form af forskellige typer plastik. Det problem skal vi have løst, vi skal stoppe al afbrænding af fossilt brændsel og dermed skal afbrænding af affald reduceres. Det kan samtidigt bane vejen for grøn fjernvarme fra stor varmepumpe.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem og medlem af Miljø og Naturudvalget for Enhedslisten

Vi tager hul affaldssortering for alvor efter sommerferien, hvor alle hustande går i gang med at sortere affaldet. Det skal nedbringes affaldet fra Svendborg Kommune fra årligt 19.000 tons til 11.000 tons. Samme udvikling er sket eller vil ske i alle de fynske kommuner. Allerede i dag er der en stor overkapacitet til forbrænding af affald på Fyn, hvor både Svendborg Kraftvarme og Fynsværket importerer affald fra udlandet og Jylland. Værkerne kan ikke løbe rundt økonomisk med meget mindre affald. Så jo mere fynboerne sorterer, jo mere affald importeres til Fyn. Det er lidt af et paradoks.

Var det så ikke tiden at afvikle Svendborg Kraftvarme? Hvem kører vi det videre for – af hensyn til tyskerne? Der er ikke af hensyn til fjernvarmekunderne, Svendborg Fjernvarme opsætter et af landets største Varmepumper i efteråret, som let kan udbygges til at forsyne hele Svendborg by med grøn fjernvarme fra vedvarende energi i takt med, at der opsættes flere havvindmøller og solceller.

Det er heller ikke af hensyn affaldskunderne, at Svendborg Kraftvarme skal drives videre. I dag betaler borgerne det dobbelte for at få afbrændt affaldet i Svendborg i forhold til prisen på Fynsværket i Odense. Vi slipper for transporten, men samtidigt henter vi gerne affald fra Jylland og Tyskland til Svendborg, så samlet set øger fortsat drift den samlede transport af affald. Det giver ikke mening og det er en dyr omgang for affaldskunderne (borgere og virksomheder)

Derfor foreslog Enhedslisten i  Miljø og Naturudvalget ikke umiddelbart at bruge op til 500.000 kr på en konsulentrapport, som skal belyse om Svendborg Kraftvarme skal fortsætte efter 2024. Det er helt ude i hampen at ville fortsætte efter 2024, mængderne af affald vil rasle ned og det skal de. Vi kan lave billigere og grønnere fjernvarme uden varmen fra Svendborg Kraftvarme.

Vi fik heldigvis hele udvalget med på at belyse om Svendborg Kraftvarme måske i stedet bør lukkes inden 2024.

Det blev vedtaget indstille til økonomiudvalget, at det inden stillingtagen til kommissorium:

  • afklares om Svendborg Fjernvarmes opsigelse af varmeaftalen er opsagt med henblik på fornyelse eller med henblik på endeligt ophør af køb af varme fra SKV?
  • Udarbejdes et estimat for, hvordan fjernvarmens substitutionspris udvikler sig efter ibrugtagning af varmepumpe og de følger det får for Svendborg Kraftvarmes budget og affaldsprisen for Vand og Affald.
  • Indledes dialog med Svendborg Fjernvarme og Vand og Affald om at finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt at afvikle Svendborg Kraftvarme inden 2024, såfremt Svendborg Fjernvarme ikke efter 2024 ønsker at aftage varme fra Svendborg Kraftvarme.  Dette skal understøtte kommunens Klima og energipolitik, fjernvarmekundernes mulighed for billig grøn fjernvarme fra og affaldskundernes mulighed for at få lavere forbrændingspris andre steder”.

Se referat af møde Miljø- og Naturudvalget 5.. maj 2020

Jeg håber at økonomiudvalget og byrådsflertallet genovervejer situationen og tager i mod Svendborg Fjernvarmes invitation til dialog om af afvikle værket hurtigst muligt.

Så kan vi bruge de 500.000 kr på at hjælpe medarbejderne på Svendborg Kraftvarme videre i nye jobs. Det vil komme mange nye jobs i omstilling af energisektoren og mere genbrug.

Enhedslisten opfordrer byrådet at skifte kurs, så man ikke spilder penge til analyser. I stedet skal vi gå  igang nu med en grøn omstilling af Svendborg, som kan sikre, at vi når de klimamål, vi har sat os samtidigt med at borgere og virksomheder sparer penge – Hvad venter vi på?