Vi skal have et samlet løft af velfærden og sat penge af til klima og natur. Der er råd!

Budgettale – Budget 2021 – Byrådsmøde 15. september

  • af Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten

Positive udsigter

Der er med udligningsreformen skabt mulighed for at Svendborg Kommune kan lave en delvis genopretning af de seneste år voldsomme nedskæringer.  Samtidigt har vi fået garanti for at finansieringstilskuddet fortsætter. Det er jo en kæmpe lettelse!

Men problemet med at de ekstra millioner (omkring 100 mio. kr. om året til Svendborg), er at kommunerne ikke bare må bruge flere penge. Derfor er der også lagt op til kun at bruge godt halvdelen på velfærd. Fordi regeringen ikke har hævet servicerammen svarende til det beløb, der er delt ud i forbindelse med udligningen. Samtidigt holder Svendborg Kommune sig nidkært til KLs vejledende serviceramme, som vel at mærke kun er vejledende.

Men næsten vigtigere for kommunens økonomi er, at kommunernes samlede økonomi skal følge den demografiske udvikling. I takt med at der bliver flere ældre, så får kommunerne flere penge. Det har Enhedslisten sikret sig i forståelsespapiret med regeringen. Det betyder at Svendborg Kommune får tilført omkring 15 mio. kr ekstra hvert år, uden dem ville effekten af udligningen for velfærden gå i nul på 3-4 år.

Nu er der mere positive udsigter for den kommunale økonomi – der er råd!

Faktisk har vi så mange penge,  at vi har lagt 21 mio. kr i en risikopulje. Skal det lige være 21 mio. kr.?  I den strid, der er mellem kommunen om andelen i servicerammen, vil det helt rimeligt falde mange for brystet, at man hamstrer af servicerammen til puljer, man ikke vil bruge i budgettet. Det er godt med lidt livrem og seler… men for 21 mio. kr. er det nu nødvendigt? 

Løft velfærd – Løs klimaudfordringen

Derfor er vores overordnede mål at der skal ske et væsentligt samlet løft af velfærden, og vi skal leve op til vores politikker for klima og natur

Vi minder lige om de 0,35%

Så er alt jo fryd og gammen og ingen nedskæringer… Ikke helt. Ved de tidligere budgetter har man jo lagt den årlige nedskæring af alle lønbudgetter ind, minus 0,35% til alle, lige ned i den nu bugnende kommunekasse.

Vi må jo erkende, at et overvældende flertal bestående af alle andre end Enhedslisten, har stemplet ind på denne manøvre. Men der breder sig jo også en erkendelse af, at det jo er en nedskæring. Sidste år droppede man det for vores børnehaver og vuggestuer. Det kunne jo være første spæde skridt væk fra de årlige nedskæringer på al velfærd. 

Demografi skal dækkes ind!

En anden unode, som har sneget sig ind i kommunens budget, er at man ikke regulerer for demografien. Bliver der flere ældre, er der flere borgere inden for det specialiserede socialområde, så fører det ikke som tidligere til at budgettet øges tilsvarende. Nu har vi en regering, som sidder på det mandat, at økonomien skal følge demografien. Så burde det være en selvfølge at Social og Sundhedsudvalget skal have de 14,6 mio. kr. til at dække demografien automatisk. Det er jo alene for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau. Det skal vi som det mindste, og vi synes egentlig, at vi skulle stoppe den uværdige måde at budgettere på.

Rekrutteringen skal styrkes

Men vi har jo råd til, og der er behov for, at ældreområdet løftes. Det handler ikke kun om flere ansatte, men også om at uddannelsesniveauet skal løftes. Der skal være pladser til at flere kan blive Social- og Sundhedsassistenter. 

Der skal være penge nok til minimumsnormeringer!

Hos børnene er der i den grad grad brug for flere hænder i daginstitutionerne. Forældrebevægelsen har de seneste år sat minimumsnormeringer på dagsorden. Nu står Enhedslisten ikke længere alene med kravet i Folketinget, hvor der er blevet afsat midler til at kommunerne kan indføre minimumsnormeringer senest fra 2025. Dagtilbudsområdet tilføres frem mod 2025 omkring 14 mio. kr. årligt. Det er rigtig positivt, at borgmesteren foreslår at fremrykke midlerne til minimumsnormeringer. Men pengene rækker ikke til minimumsnormeringer i 2025. Kommunen har tidligere beregnet at det mindst ville koste 19 mio. kr årligt, det er vel at mærke kun til nogle gennemsnitlige normeringer – slet ikke det forældrene har foreslået. Så der skal flere penge oven i statens midler,  ellers kommer Svendborg Kommune ikke i nærheden af minimumsnormeringer. 

Skolerne skal have et permanent løft.
Vi synes også at folkeskolerne står med nogle store udfordringer: større klasser og øget inklusion, det spiller dårligt sammen. Når det bliver kombineret med den årlige nedskæring på 0,35%, vil det blive sværere og sværere for hvert år. Folkeskolen har brug for et permanent løft. Om pengene skal gives til mindre klasser, tolærertimer, eller understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer er vi åbne over for. Men der skal penge på bordet.

Bedre fysiske rammer

Udfordringerne kræver også at vi forbedrer de fysiske rammer. Store klasser kan have rum til at dele sig, et mangfoldigt læringsmiljø kræver også rammer, som giver plads til alle børn. 

Familieafdelingen 

Vi skal også have styrket familieafdelingen, vil skal kunne gribe alle familier og sørge for at alle børn får en chance for en god og tryg opvækst.

Vi skal styrke området ved Skovparken/Byparken: Værestedet

Det skal vi også i vores socialt udsatte boligområde. Det er vigtigt at børnene i Skovparken/Byparken har et værested, som kan være et helle og sikre god integration. De har et værested, det hedder Værestedet, men der mangler ressourcer til at holde mere åbent, og gøre mere for områdets børn. Det står højt på vores ønskeliste.

Natur, klima og miljø skal løftes

Som jeg sagde til at starte med skal vi have løftet hele det grønne område. Vi kan i dag ikke sikre at naturområder ikke forsvinder, at offentlighedens adgang indskrænkes og vi har en kæmpe opgave med at omsætte vores fine ambitioner omkring klimaet til handling. Det skal løftes!

Ambitiøs CO2-reduktionsplan 

Hvis vi skal leve op til vores egen politik om, at kommunen som virksomhed kommer ned på nul-udledning af klimagasser i 2030. Så haster det, vi har fejlet indtil nu, og nu skal vi reducere med 900 tons CO2 årligt for at nå målet. Det synes Enhedslisten må være målet for 2021, at vi nu viser, at vi kan. Det kræver at vi kommer op i gear. VI skal have gang i at indfase el-biler og skifte fra naturgas til varmepumper. Det kan lade sig gøre – og vi kan faktisk låne penge til at skifte til varmepumper.

Skal vi have gang i at få omstillet hele vores samfund, så skal kommunen også skubbe på den udvikling. Det er fint hvis ⅓ skifter til el-bil inden 2030, men endnu bedre hvis flere tager cyklen allerede i morgen eller bussen en gang imellem. 

Flere penge til cykelstier

Derfor vil vi have have genoprettet budgettet til cykelstier. 

Nye veje for den kollektive trafik
Vi synes vi skal prøve nye veje for den kollektive trafik. I princippet kunne vi sagtens gøre alle de kommunale busser gratis. Det slipper vi måske ikke afsted med i dette budget, men tænk at vi for kun 350.000 kr kan få gratis bybusser i weekenden. Det kunne jo være et boost til vores handel i bymidten, en lille håndsrækning til dem, der ikke har råd til bil, og hvis vi får lokket nogle bilister over i bussen, så bliver det måske nemmere at parkere i bymidten.  Faktisk koster dette forslag kun omkring 1/10 af de parkeringspenge, vi nu får retur.

Det er klart, at der er også behov for at tænke nyt for den kollektive trafik uden for byen og vi kunne måske også prøve nyt der. Vi er positivt stemt over at prøve enten Venstres forslag om gratis flextur til unge eller landsbybusser, som DF foreslår. 

Kulturen efter corona

Hvor den offentlige sektor har været i gennem meget i denne coronatid, så har man ikke misten penge på skolerne eller dagtilbud – og de er åbne igen. Men vores kulturliv går en svær tid i møde – kan man regne med at lave arrangementer på samme måde? Med 5700 summer har man vist, at man nok skal finde en vej, hvis kommunen stiller nogle midler til rådighed, så det skal vi også have med i budgettankerne. 

Med disse bemærkninger vil Enhedslisten bakke op om direktionens forslag til førstebehandling. Vi ser frem til nogle spændende dage.  Nu skal man i disse dage passe på med at sige, at man er positiv – men det er vi altså og vi håber at at vi i fællesskab kan lave et godt budget.