Nej til til nedskæringsbølge i 2014!

Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig for Svendborg Kommune, fordi man vil gennemføre massive nedskæringer fra 2014. I stedet vil Enhedslisten spare på drift af bygninger og biler samt skære i forbuget af eksterne konsulenter. Samtidigt skal de nødvendige indtægter sikres ved at lægge pres på regeringen og om nødvendigt genindføre dækningsafgift og hæve grundskylden.

Her kan man læse Enhedslistens forslag til budget:

Svendborg 24. september 2012
Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser

Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor har det været et afgørende punkt for Enhedslisten i årets budgetforhandlinger at få rammebesparelserne på børn, skole, ældre og socialområdet taget af bordet. Det er lykkedes for 2013, idet der ikke kommer nye besparelser. Til gengæld tegner der sig et dystert billede for 2014 og frem, hvor omfattende nedskæringer vil ramme den kommunale velfærd. Det vil Enhedslisten ikke acceptere! Derfor er nedskæringerne taget af bordet samtidigt med at vores budgetforslag sikrer et årligt driftsoverskud på 100 mio. kr.

Kommunernes fremtidige økonomi

Hovedårsagen til de omfattende nedskæringer er at kommunernes samlede økonomi muligvis forværres med 2,5 mia. fra 2014 og frem. Det vil i givet fald føre til nedskæringer for 26 mio. kr. i Svendborg Kommune. Vi er ikke enige i at denne forudsætning er en naturlov, som blindt skal følges.

Kommunernes samlede økonomi for 2014 afgøres først af en kommuneaftale for 2014 mellem KL og Regeringen. Dernæst skal regeringen have et flertal bag en sådan opstramning af kommunernes økonomi i Folketinget. Enhedslisten bakker ikke op om den linje regeringen fører overfor kommunerne, hvor kommunernes økonomi ikke får lov til at stige i samme takt som den private økonomi. Det bliver ikke med Enhedslistens stemmer i Folketinget at regeringen får godkendt de økonomiske konsekvenser af en kommuneaftale, som landet over vil føre til omfattende nedskæringer.

Med andre ord er kommunernes samlede økonomiske ramme på ingen måde afgjort hvad angår 2014, og forløbet omkring budget 2013, viste også at der i dagene omkring budgetforhandlingerne dukker 22 mio. kr. op af den blå luft. Derfor må de voldsomme nedskæringer for 2014, som allerede skal være fordelt i starten af 2013 betragtes som en del af en taktisk manøvre, hvor partierne bag budgetforliget sikrer sig at alle nedskæringer er besluttet i god tid inden næste års kommunalvalg.

Men der skal lægges pres på regeringen, for at få bevare og helst styrke kommunerne økonomi. Her hjælper det ikke at kommunerne på forhånd vedtager nedskæringer i det omfang budgetforliget lægger op til. Vi vil i det kommende år intensivt arbejde på at regeringen og Svendborg Kommune tager nedskæringerne af bordet og opfordrer tillidsfolk, forældre og borgere til at stå sammen for at få stoppet de kommunale nedskæringer.

Lykkes det ikke at sikre kommunernes samlede økonomi, må Svendborg Kommune sikre de nødvendige ekstra indtægter ved fra 2014 at genindføre dækningsafgiften for private virksomheder, som blev afskaffet af de borgerlige, samt to promille højere grundskyld.

Stop nedskæringerne – bevar velfærd og arbejdspladser

Budgetforliget gennemfører omfattende nedskæringer i 2014 og 2015. Der skæres samlet set ned for omkring 50 mio. kr. i de årlige omkostninger. Det sker efter tilsvarende store nedskæringer i 2011 og 2012 på 70 mio. kr. hvor der blev lukket skoler, dagcentre, skåret på daginstitutioner og al den øvrige kommunale service. Nu sætter man gang i en nedskæringsbølge af næsten samme omfang. Omkring 150 arbejdspladser kan forsvinde i Svendborg Kommune og den kommunale service vil blive drastisk forværret. Det kan Enhedslisten naturligvis ikke bakke op.

Mere effektiv drift af Svendborg Kommune

Enhedslisten vil gerne på baggrund af erfaringer fra andre kommuner reducere udgifterne til biler, bygninger og eksterne konsulenter i stedet for at fortsætte den bevidstløse nedskæring på administrationen, som gennem flere år har sparet årligt 4 mio. kr. Enhedslisten vil se på mulighederne for at spare i de øverste ledelseslag, men hovedparten af det administrative personale er også med til at sikre effektiv drift, borgerservice og de sagsbehandlere, som kommunens borger møder.

Samlet drift af biler og omlægning til el-biler

Vi lægger op til at alle biler samles i en driftsenhed i kommunen, hvorfra der udlånes biler til kommunens forskellige funktioner. Systemet bliver med succes praktiseret i Fredericia Kommune, hvor man har sparet 2 mio. og samtidigt skiftet en del af bilparken til el-biler. Man har kunnet reducere det samlede antal biler, fordi hele kommunen har adgang til at booke biler fra en samlet bilpark. Samme model kan gennemføres i Svendborg, og tilføjes et element hvor Svendborg Kommune starter med el-biler, ved at indgå en aftale med delebilsordningen LetsGo, hvor kommunen har adgang til el-biler i arbejdstiden og hvor borgerne gennem en delebilsordning kan låne bilerne i den resterende tid.

Samlet drift af bygninger

Hele kommunens bygningsmasse skal gennemgås med det mål at reducere antallet af kommunale bygninger/lejemål, og derved spare på driften. Der mangler i dag et samlet overblik og mulighed for omplacere forskellige afdelinger med det mål afhænde en del af kommunens bygninger.

Det vil også være muligt at sikre lavere omkostninger til vedligehold, ved at sikre en mere professionel tilgang og lavere priser hos håndværkere. Vi vurderer lidt forsigtigt at Svendborg Kommune kan spare lidt under det halv af andre kommuner og dermed åbne en besparelse på 2 mio. kr.

Mindre brug af eksterne konsulenter

Svendborg Kommune bruger i stort omfang eksterne konsulenter til mange opgaver. Der skal sikres et samlet overblik og reduceres på udgifter på samme vis, som der i de seneste år er sparet på de ansatte i kommunen. Enhedslisten mener der kan spares en del på de konsulenter ledelse og politikere anvender, idet en del konsulentrapporter reelt er udtryk for man ikke tør tage ansvar.

Der er også en del af driftsområderne, hvor man fast bruger eksterne konsulenter, hvor man med fordel kunne få udført de samme opgaver ved at sikre sig kompetencer blandt kommunens fastansatte. Samlet set vurderer vi at der vil kunne spares 2 mio. årligt.

Børn og Unge

Enhedslisten afsætter det fulde beløb på 4,8 mio. kr., som Svendborg Kommune fik som en del af regeringens finanslov med Enhedslisten, til at forbedre normeringen i daginstitutionerne. Samtidigt sikrer vores budgetforslag at niveauet for dagtilbud fastholdes. Budgetforliget stjæler i første omgang 2,8 mio. kr. af børnenes penge og resten forsvinder i 2014 når man sætter ind med besparelser og såkaldte effektiviseringer.

Der skal arbejdes videre med oprettelse af nye juniorklubber og en sikring af de nuværende, den tværgående ungeindsats skal styrkes.

Samtidigt vil vi åbne op for at kommunens børn gratis kan bruge de kommunale by- og lokalbusruter. Indtægten fra salg af børnebilletter begrænser sig til 1. mio. kr. årligt. I første omgang skal det være gratis uden for myldretiden, så fx dagtilbud og skoler frit kan anvende de halvtomme busser i dagtimerne til udflugter. Udgiften vil udgøre en bagatel.

Dernæst skal det afprøves om vi kan gøre det gratis generelt fx i vintermånederne, uden at vi får udgifter til ekstra busser . Det gøres ved i et skoledistrikt at afprøve en sådan ordning, således at børnene i vintermånederne kan tage de kommunale ruter gratis uanset om de har ret til skolebus eller ej. Der afsættes et mindre beløb til at gennemføre et pilotprojekt i starten af 2013.

Social indsats

Der skal sættes gang i sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte. Der skal også arbejdes med en boligsocial helhedsplan i Jægermarken og Toftemarken.

Aktiv klimaindsats

Svendborg kommune skal gå foran i energirenovering, energibesparelser og vedvarende energi. Denne indsats er blevet udskudt af flere omgang, men skal i fulde omdrejninger nu. Derfor skal der ansættes en kommunal klimakonsulent som kan sikre kommunalt ejerskab og en fremrykning af processen med at energirenovere for mindst 70 mio. kr. i de kommunale bygninger.

Der skal sættes solceller op på de mange store kommunale tage. I dag sikrer kombinationen af billige solceller, lave renter og kommunale lånemuligheder, at man kan få driftsoverskud på solceller med det samme. Der kan også mange steder skiftes til belysning med LED-teknologi og spares el-udgifter på meget kort sigt.

Svendborg Havn og anlæg

Enhedslisten vil arbejde for at planen om en såkaldt byhavn stoppes, til fordel for en byudvikling, hvor byen møder havnen. De eksisterende virksomheder skal kunne fortsætte deres aktiviteter, uden at boliger truer med at lukke deres eksistensgrundlag. Vi mener at det eksisterende budget fint rækker til en sådan udvikling. Derfor er vi stærkt imod at havnen i budgetforliget skal have får ekstra 1,2 mio. kr. som tages fra fx trafiksikkerhed og naturpleje, to områder Enhedslisten ikke vil spare på.

Enhedslisten bakker op om projektet med Skårup Kultur og Idrætscenter og ser perspektiver i at sikre en løsning med selvbetjening. Vi afsætter også midler til at renovere det offentlige område omkring Christiansminde.

Sikre skoleveje

Hvor budgetforliget risikerer at skære på trafiksikkerheden ønsker Enhedslisten en hurtigere afvikling af de projekter den nye skolestruktur kræver for at få sikre skoleveje. Derfor afsættes de næste to år yderligere 2 mio. kr. årligt til sikring af skoleveje.

Tankefuld

Enhedslisten ønsker at sætte ny vejføring ved Tankefuld i bero frem til, der kommer gang i salget af grunde. Samtidigt vil Enhedslisten sikre at de årlige udgifter på 700.000 kr. i renter på lån til jordopkøb i Tankefuld, bliver betalt af indtægterne fra salg af bygrunde, så renteudgifterne ikke belaster kommunens drift

Økologi – en lokal indsats

Svendborg Kommune skal lægge om til i højere grad at bruge lokale økologiske produkter i de kommunale køkkener. Det kan være i vuggestuer, mad til de ældre, i skoler, mv. Ved at efterspørge lokalt producerede økologiske råvarer, kan vi forbedre miljøet, sikre grundvandet og undgå rester af sprøjtegift i fødevarerne.

Erfaringer fra andre kommuner viser at man kan omlægge til økologi uden at det koster ekstra, hvis man i højere grad bruger årstidens danske grøntsager, reducerer mængderne af kød og bruger færre forarbejdede råvarer. Ved at satse på lokalt producerede varer kan vi styrke Citta Slow-strategien og nedsætte CO2-udslippet fra transport af fødevarer og dermed indgå som en del af klimastrategien.

Vi bruger 165.000 til at afdække mulighederne og strukturere omlægningsfasen. I de efterfølgende år bruger vi 500.000 om året på selve omlægningen, nye køkkenmaskiner og etablering af aftaler omkring lokale økologisk råvarer.

Beskæftigelse

Enhedslisten vil sikre flere arbejdspladser på Sydfyn i de kommende år. Dels ved at sikre den kommunale velfærd og de kommunale arbejdspladser og dels ved at skabe nye arbejdspladser gennem en markant satsning på energispareprojekter, vedvarende energi og mere lokal økologi. Samtidigt vil vi sikre at aktivering af de ledige og sygemeldte tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker og ikke aktivering får karakter af straf eller underbetalt arbejdskraft.

Jesper Kiel, Enhedslisten 

Bilag Størrelse
Enhedslisten – resultatoversigt.pdf 26.65 kB