Enhedslistens forslag til budget 2019 for Svendborg Kommune

Igen er der sparet på velfærden i Svendborg Kommune og vedtaget et budget med massive nedskæringer, og derfor er Enhedslisten ikke med i budgetforliget.

Samlet set er der før sommerferien sparet 69 mio kr, og budgetforliget tilføjer yderligere nedskæringer for  20 mio kr., som endnu en gang rammer velfærdsområderne: de ældre og børnene. Derudover ligger der en generel grønthøsterbesparelse på 0,35 % på alle områders budgetter. Samlet bliver der sparet 97,3 mio i 2019, den største sparerunde i Svendborg Kommunes historie nogensinde.

Antallet af ansatte bliver reduceret med 20% fra 2010-2020, det har udhulet velfærden! (ELs prognose udfra budgetforlig)

Baggrunden for de store nedskæringer er, at kommunernes samlede økonomiske ramme ikke følger med befolknings- og samfundsudviklingen. For at undgå en udhuling af velfærden skal kommunernes økonomi tilføres årligt 2,5 mia kr. I 2019 bliver kommunernes serviceramme kun tilført 1,2 mia., derfor udhules velfærden igen. Svendborg Kommune burde have 25 mio. kr, ekstra hvert år og får kun 12 mio. kr i år.

Samtidig ligger der et indtægtstab fra den mellemkommunale udligningsordning, hvor Svendborg mister 50 mio. kr. Der tegner sig også et billede af, at udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifterne stiger, og der er en forventning om at udgiften til overførselsudgifter til førtidspensioner øges.

Enhedslisten deltog i forhandlingerne til få timer før de sluttede og forsøgte at påvirke, at nedskæringerne ikke ramte den fælles velfærd. Vi har bl.a. kæmpet for, at der ikke blev skåret i barselspuljen, takst på maden til de social udsatte ikke blev øget og heller ikke sparet på tandpleje til udsatte borgere, og vi har arbejdet for at begrænse erhvervsstøtten.

Vi glæder os over, at der nu er flertal for at sammenlægge Heldagsskolens afdelinger på Bymarksskolen i Ollerup. Det har ligget Enhedslisten meget på sinde at bevare heldgsskolen med dens tilbud til børn med særlige behov og vanskeligheder, som ikke kan løses i almenskolen.

Budgetforliget fortsætter nedturen for velfærden

Enhedslisten vil ikke være med til at spare mere på velfærden. Fantasien er stor i det indgåede budgetforlig i forhold til at udhule økonomien på velfærdsområderne. Budgetforligets samlede besparelser, fastfrysning af budgetterne i de kommende år, “grønthøsteren” på 0,35%  betyder at den årlige besparelse tilsammen udgør omkring 145 mio. kr i 2022.

Fastfrysning af budgetterne giver en særlig “grum” form for nedskæring, fordi man tildeles det “samme” budgetgrundlag selv om der bliver flere ældre, 0-2 årige og handicappede, der går fra barn til voksen.

Alt sammen nedskæringer som gør indhug i det grundlag, der ligger for at kommunen kan varetage sine kerneopgaver som at drive skoler, daginstitutioner, ældrepleje og tage hånd om udsatte og handicappede borgere. Helt konkret præsenterer det nye budgetforlig forringelser på flere områder såsom:

  • klippekortsordning for de ældre halveres. En ordning der var med til at sikre at ældre kunne vælge mellem forskellige ydelser, fx at komme på udflugt, at få et ekstra bad osv. Disse ydelser er det så tanken at frivillige kan stå for, men det mener vi ikke vil være fagligt forsvarligt for de svageste ældre, fx demente. Desuden mener vi ikke, at det er ansvarlig politik, at lade velfærd for de ældre afhænge af frivillige.
  • besparelser på ressourcepædagogerne i dagtilbuddene, da de er med til at sikre at der arbejdes inkluderende og forebyggende i forhold til børn med særlige behov. Dette arbejde vil igen ramme de svageste og de mest udsatte børn og familier.
  • reduktion af fællestiden (0-3. kl) med pædagoger i undervisningen vil lægge et yderligere pres på inklusionen, hvilket bliver mere påtrængende jo flere børn der kommer ind i klasserne. Desuden vil reduktion af fællestiden forringe pædagogernes arbejdstid væsentligt, idet der vil blive mulighed for endnu færre fuldtidsstillinger og det vil blive vanskeligt at rekruttere uddannede pædagoger til SFO’erne.
  • en medarbejder på jobcentret bliver sparet, hvilket vil betyde længere ventetider og telefontider på jobcenteret. Det medfører igen et større pres på de mennesker der i forvejen er pressede i forhold til arbejde og aktivering. Allerede nu er der ventetider, og hvis der bliver skåret yderligere ned, så bliver det svært at komme igennem til en medarbejder. Ligeledes vil presset på medarbejderne øges til det urimelige.

Dette er nedskæringer som Enhedslisten selvfølgelig ikke kan støtte!

Enhedslistens forslag

Enhedslisten præsenterer med vores budgetforslag et alternativ til budgetforligets nye nedskæringer. Vi har fjernet nedskæringerne på velfærden med nye indtægter hvor vi mener at bl.a. erhvervslivet også skal tage ansvar.

De bredeste skuldre må bære mere. Siden 2007 har erhvervsejendomme været fritaget for dækningsafgift. Særligt store koncerner har på den måde fået betragtelige skattelettelser gennem årene. Enhedslisten foreslår, at dækningsafgiften genindføres. Hvis vi genindfører dækningsafgiften på nogenlunde samme niveau som tidligere, vil det give en indtægt på omkring 20 mio. kr. årligt.

Vi har i vores budget forudsat at kommunernes økonomi de efterfølgende år følger med befolkningsudviklingen. Det vil tilføre Svendborg Kommune årligt 25 mio. kr.
Budgetforliget bygger omvendt på den forudsætning at vi også de næste tre år har en regering, som vil udhule velfærden. Det arbejder Enhedslisten hårdt på ikke bliver tilfældet.

Vi gør brug af den omlægning af erhvervsfremme, som indgår i økonomiaftalen. Svendborg kommune har potentiale for, at spare på erhvervsfremme og give det til velfærden. Derfor har vi sparet en million på erhvervsfremme.

Vi har kigget efter besparelser, der ikke rammer velfærden, og mener at der kan skæres i eksterne konsulenter. Vi mener, at kommunen kunne spare ved at der ansættes faguddannet personale i forvaltningerne i stedet for at man går ud og bruger penge på eksterne konsulenter.

Fra 2018 og i overslagsårene blev der beskåret kraftigt i budgetterne til cykelstier. Vi genopretter budgettet cykelstier og tilfører ekstra midler: 1,5 mio kr. i 2019 og 3,5 mio. i de efterfølgende år. Vi mener, at det er vigtigt at Svendborg fortsætter udviklingen som en cyklistvenlig kommune, og vi vil gerne fremme at flere kan bruge cyklen i hverdagen til gavn for klimaet og sundheden.

Enhedslisten støtter Geoparken, men ikke ved hjælp af midler fra Naturpuljen, hvor budgetforliget fjerner 750.000 kr.

Vi har genoprettet budgettet til klima og energi fordi vi ser dette som et væsentligt punkt for at medvirke til at udvikle kommunens klimaindsats.

Vi ønsker at nedbringe sundhedsudgifter ved at investere penge på området. Satse forebyggende ved at ansætte sygeplejersker og en læge til at varetage opgaver som for nuværende løses af sygehusene, men som kunne løses af et kommunalt sygeplejerskekorps. Ved disse forebyggelsestiltag, vil man bl.a. være i stand til varetage ukomplicerede behandlinger i hjemmet og på plejecentrene. Dette vil især have positiv betydning for de ældre borgere og samtidig være en besparelse på kommunens udgifter til medfinansiering.

Vi ønsker også at bidrage til at ældre får større trivsel og livskvalitet, bla. ved at bevare klippekortsordningerne på plejecentrene. Vi afskaffer rammebudgettering på ældreområdet, da der bliver mange flere ældre i de kommende år, ligesom antallet af handicappede, der overgår til voksenområdet, stiger.

På børneområdet tager vi besparelser ud. Det ser vi som en nødvendig investering i fremtiden. I de kommende år vil der være flere 0-2 årige, og det vil betyde en stigning i udgifterne. Derfor tilfører vi adskillige millioner til området, sådan at fastfrysningen af budgetter, grønthøsterbesparelser og nye rammebesparelser ikke æder det grundlag, der er for at skabe kvalitet i servicen for de mindste børn.  

Enhedslistens Byrådsgruppe

Jens Erik Laulund Skotte, Susanne Gustenhoff og Jesper Kiel