Enhedslistens forslag til budget 2020 for Svendborg Kommune

Enhedslistens budgetforslag 2020

Svendborg 15. oktober 2019

Det demografiske pres på kommunens økonomi er stigende. Der bliver flere børn og ældre i fremtiden. Det betyder at vi skal investere i velfærdsydelser, der kan sikre ordentlige plejecentre og institutioner til de yngste. Vi skal arbejde forebyggende, ikke kun gribe ind når det er for sent. Det er vigtigt at investere i velfærden.

På Christiansborg har Enhedslisten forpligtet regeringen på at kommunernes økonomi følger udviklingen med stigende udgifter til børn, ældre og det specialiserede socialområde mm. Det blev delvis imødekommet ved dette års økonomiaftale. På den baggrund fik kommunen samlet set styrket økonomien med 30 mio. kr årligt. Oven i dette har regeringen fastfrosset udgifterne på sundhedsområdet, så Svendborg Kommune slipper for en ekstra regning på 20 mio. kr., som ellers var lagt i sidste års budget.

Det er derfor vigtigt at forstå at udgangspunktet er ca. 50 mio. kr bedre end ellers varslet ved budget 2019, hvor man gennemførte de største nedskæringer nogensinde og stoppede med automatisk regulering for demografi (rammebudgettering). Der var råd til at fastholde og udbygge det nuværende velfærdsniveau. Derfor havde vi håbet på at være en del af dette års budgetforlig, fordi der var råd, også uden øget skat.

I Enhedslistens eget forslag til budget, har det som tidligere nævnt været vigtigt for os, at alle nedskæringer på velfærden rulles tilbage i 2020. Flere års effektiviserings- og almene besparelser har sat deres spor. Det mener vi der skal rettes op på.

Forældre har gennem flere år, organiseret sig i en bevægelse for bedre normeringer. De er oprigtigt bekymrede for deres børns hverdag. Derfor skal daginstitutionerne friholdes for nedskæringer i alle fire år og styrkes.

For at der skal være en ordentlig sammenhæng til skolelivet for de yngste kan det ikke nytte noget at normeringerne forringes markant, når børnene skal starte på overgangen fra dagtilbud til skole. Vi afsætter derfor midler til bedre normering i forårs-SFO. Sikkerhedsnet under specialundervisning, flere penge til cykelstier, sikring af den grønne omstilling og meget andet. Der er råd til velfærd!

Der har gennem flere år været en en bred bevægelse for at sikre vores velfærd og stoppe de årlige nedskæringer i kommunerne. Senest har forældre og børn været på gaden for at kræve bedre normeringer i daginstitutioner.

Vi har i år råd til at gøre noget ved alle nedskæringerne, og samtidig give et løft til f.eks. bedre normeringer, skoleområdet, en gadesygeplejerske, ældreområdet og vores natur/klima. Der er samlet set 25 mio. kr. til rådighed i direktionens budgetforslag. Hvor der ovenikøbet var tilført mange ekstra penge til anlægsområdet. 

Desværre blev vi mødt af ultimative krav fra de øvrige partier om at der kun var 5 mio. kr. der kunne diskuteres i budgetforhandlinger. De planlagte nedskæringer på 0,35%, som udgør 8,5 mio. kr, skulle fastholdes. Dermed var præmissen at der skulle være flere nedskæringer end forbedringer. Det forsøgte Enhedslisten at udfordre i den indledende forhandling, men det var ikke til diskussion og derfor blev Enhedslisten udelukket fra forhandlingen.

Der var dog i direktionens forslag til budget en række lyspunkter, som vi på linie med med budgetforliget har fastholdt. Dels har man tilført velfærdsområderne de nødvendige midler, som følger af den demografiske udvikling. Dermed tilføres der 10,1 mio. kr til til at fastholde det nuværende velfærdsniveau. Svendborgs andel af værdighedsmillarden, som er på 14. mio. kr.,  bliver fastholdt på ældreområdet.

Væk med den årlige grønthøsterbesparelse på 0,35 %

Enhedslisten mener at den årlige besparelse på 0,35 procent, som nu har været der siden 2011, har presset velfærden og medarbejderne hårdt. Den har været med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø på mange af kommunens arbejdspladser. Vi fjerner grønthøsterbesparelsen på alle områder 2020  og lægger ikke nye ind i 2023. Det er vores mål at fjerne de kommende nedskæringer 2021 og 2022.
Enhedslisten budgetforslag fjerner de planlagte nedskæringer i 2020, så samlet set fjerner vi nedskæringer for 8.500.000 kr i 2020. De fordelt således:

 • Dagtilbud tilbageføres 790.000 kr  (med i budgetforlig)
 • Skoleområdet tilbageføres 1.651.000 kr  (ikke med i budgetforlig)
 • Familie og uddannelse  tilbageføres 706.000 kr (ikke med i budgetforlig)
 • Ældreområdet tilbageføres 1.906.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)
 • Socialområdet tilbageføres 1.021.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)
 • Sundhedsfremme og forebyggelse tilbageføres 284.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)
 • Miljø og Naturudvalget tilbageføres 48.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)
 • Kultur- og Fritidsudvalget  tilbageføres 267.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)
 • Teknik- og Erhvervsudvalget 0,35% tilbageføres 923.000 (ikke med i budgetforlig)
 • Økonomiudvalget tilbageføres 653.000 kr årligt (ikke med i budgetforlig)

Genopretning af Børn og Unge området. 

Ekstra ressourcer til normeringer og realistiske rammer for inklusionen

I Enhedslisten ønsker vi at gøre normeringerne bedre i daginstitutionerne. Det kræver at man fjerner den årlige 0,35 % besparelse på området. Ikke kun i år, men også i de kommende år. Ellers fortsætter nedturen for normeringer.

Derudover vil Enhedslisten tilføre ekstra midler til reel genopretning af normeringerne.

 • Besparelserne fjernes i alle årene og der tilbageføres: 2020:  790.000 kr, 2021: 1.580.000 kr , 2022: 2.370.000 kr 2023: 3.360.000 kr. 
 • 1,6 mio. kr. ekstra i alle årene på dagtilbudsområdet til genopretning af normeringerne

Værestedet.

Vi mener, at det var en meget uheldig beslutning kommunen traf, da de valgte ikke at afsætte penge til en medarbejder i Værestedet ved Skovparken/Byparken, da der ikke var flere projektmidler

Vi mener, at det er af stor betydning for de unge og området, at der er et velfungerende og værdifuldt tilbud efter skoletid. Vi mener at der skal være anerkendelse af arbejdet ift. integration og fattigdom.

 • Der afsættes 370.000 kroner til fastholdelse af en ekstra medarbejder.

Inklusion med omtanke – sikkerhedsnet for specialundervisning

Skoleområdet har de sidste mange år stået for skud med mange besparelser og større klasser, samtidigt med at man fremover rumme flere børn og unge. Nu står skolerne overfor at skulle visitere 100 færre elever til specialtilbud. Vi er meget kritiske overfor om dette vil være muligt og er børnenes tarv og ønsker derfor at afsætte 4 mio til at sikre at disse elever får den bedst mulige faglige støtte og dermed et sikkerhedsnet for at ingen elever tvinges fra specialområdet og over i normalområdet,
Vi afsætter midler til et sikkerhedsnet for at sikre at alle børn, som har behov for et specialtilbud kan få det:

 • 4.000.000 kr i 2020
 • 2.000.000 kr i 2021
 • 2.000.000 kr i 2022
 • 1.000.000 kr. i 2023

 

Bedre normering i Forårs-sfo 

Enhedslisten mener at det var en stor fejl at kommunen tidligere i år besluttede at lave forårs-sfo, så de”store” børnehavebørn skal i sfo med meget dårligere normeringer i forhold til hvad de er vant til i børnehaven. Vi mener ligeledes at det er et meget uheldigt tidspunkt vi laver et skift for disse børn, hvis der ikke sikres en god normering. Vi afsætter midler til at sikre god normering i perioden, hvor børnene skifter fra børnehave til forårs-sfo

 • Der afsættes 1.500.000 kr 2020 og 3.000.000 årligt i de efterfølgende år. 

Hjælp til de udsatte

Svendborgs gadesygeplejerske gør et fantastisk arbejde, men har ingen chance for at imødekomme det behov der er i Svendborg kommune. Det betyder helt konkret at Enhedslisten vil ansætte en gadesygeplejerske mere, således at vi kan dække hele kommunen geografisk og på den måde sikre at alle udsatte får støtte og hjælp. En gadesygeplejerske har en fremskudt funktion, og betyder meget i det forebyggende arbejde.

 • Gadesygeplejerske, 500.000 kr

 

Voldsramte kvinder

I Enhedslisten har vi hele tiden støttet ideen om at kigge på indsatsen omkring voldsramte kvinder. Vi ønsker derfor at afsætte en pulje på 500.000  i lånegaranti, så der er mulighed for at åbne yderligere et krisecenter for kvinder. Pulje reserveres projekter, som er non-profit og overholder armslængdeprincippet.

 • Pulje til voldsramte kvinder. 500.000

Praktikpladser ift. SOSU-uddannelse.

Det er selvfølgelig essentielt for vores ældre og vores velfærd, at vi har faguddannet personale til at sikre vores ældre bliver behandlet godt. Det kræver at vi kigger på vores praktikpladser, således at Svendborg kommune også bidrager til at øge mængden af fagligt kvalificerede SOSU’er. Det er der råd til, fordi vi ikke længere tvinger ældreområdet ud i 0,35 % besparelser. Det vil kunne lade sig gøre inden for den nuværende finansiering.

Ansættelse af IGU’er i ældreområdet

IGU står for integrations-grunduddannelse, som er et særligt 2 årigt uddannelsesforløb, hvor deltagerne skifter mellem arbejde i ældreområdet og 20 ugers AMU uddannelse på SOSU-skolen. Dette forløb giver god mening for Enhedslisten, der har fokus på integration. Vi sikrer at flygtninge kommer i et uddannelsesforløb som er sidestillet med et ordinært arbejde – dvs. at man f.eks. optjener ret til dagpenge.

Pulje til kølemad på ældreområdet.

Der er øgede produktions og kørselsudgifter i forbindelse med omlægningen af holdbarheden af kølemad fra Det Gode Madhus. Det sikrer vi fuld finansiering af, så der ikke kommer stigende priser for de ældre.

 • 2.000.000 kr til kølemad uden øgede priser

Demenscenter Sydfyn.

Videreførelse af den anonyme og uvisiterede rådgivnings- og aktivitetstilbud for demente og deres pårørende ved Demenscenter Sydfyn. 

 • 650.000 kr årligt

Frivillighuset

I Svendborg har vi et hus for frivillige organisationer. Et hus som sikrer gratis mødelokale og en tryg base. Frivillighuset er et sted hvor mange gode integrationsprojekter hver uge løber af stablen – derfor er det vigtigt at vi sikrer det økonomiske fundament, da “Kontakt mellem mennesker” ikke længere er i stand til at yde det ekstra økonomiske bidrag som de har gjort i en årrække. 

Derfor vil Enhedslisten støtte dette område med 150.000 kr. om året

 • Frivillighus: 150.000 kr 

SSP- medarbejder

Vi har i dag to SSP medarbejdere , som gør en stor indsats i forhold til misbrug og kriminalitetsforebyggelse, hvilket også fremgår af den rapport som blev lavet i foråret. Vi vil gerne styrke denne indsats og i en periode på 2 år udvide målgruppen op til 25 år.  Vi foreslår at styrke SSP-indsatsen med en fuldtidsstilling i to år. Den styrkede indsats evalueres løbende, så det vurderes om indsatsen skal fortsætte derefter.

 • Der afsætter 550.000 kr i 2020 og 2021 til en ekstra fuldtidsmedarbejder

 

Midler til rygprojekt.

Der afsættes årlige midler i tre år til kommunens deltagelse i et rygprojekt i samarbejde med University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Projektet skal udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe borgere med lænderygbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

 • 333.000 kr  i tre år

Prioritering af kulturen.

Flere midler til puljen for frie kulturmidler.

Der afsættes midler til forøgelse af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet i 2021. Disse midler kommer ud over at besparelsen på 267.000 kr er fjernet

 • Frie kulturmidler forøges med  500.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021.

 

Grøn omstilling og bygningsvedligeholdelse.

Enhedslisten afsætter også midler til at styrke vedligeholdelsen af bygninger og infrastruktur. Men vi prioriterer ikke i samme omfang nye idrætsfaciliteter. Vi vælger af sikre velfærden og skoler frem for nye flotte projekter.

Der er afgørende at der afsættes midler til at sætte gang i den grønne omstilling.

 

Natur og klima

Vi afsætter både midler til at sætte gang i at kommunens bæredygtighedspolitik bliver til virkelighed og at der gennemføres en omfattende sikring af vores grundvand. 

 

 • 500.000 kr til Udmøntning af Natur- og Friluftsliv, Klima- og Energipolitik, Skov- og Bæredygtighedsstrategi
 • 550.000 kr til en medarbejder, som skal arbejde med beskyttelse af drikkevand/grundvand.

 

Styrkelse af den kollektive trafik

Der skal åbnes op for forsøg, som kan flytte folk væk fra privatbilen og over i den kollektive trafik kombineret med delebiler.  Det vil være meget billigt at gøre de kommunale busruter gratis i weekenden og der vil kunne etableres lokale borgerdrevne landsbybusser eller el-delebiler i landsbyerne for begrænsede midler. Samtidigt er der behov for at afdække om køreplanerne kan omlægges, så tidsrummet bliver udvidet i weekender. 

 • Der afsættes 500.000 år i 2020 og 2021 til at gennemføre forsøg, som kan afdække potentialet. 

 

Fuld genopretning af budget til cykelstier og trafiksikkerhed

Der er afgørende at de seneste års nedskæringer på budgettet til cykelstier og trafiksikkerhed genoprettes: 

 • Der tilføres 3.966.000 ekstra til cykelstier og trafiksikkerhed

 

Forbedringer på skoler og daginstitutioner:

Vi afsætter følgende

 

 • 2.500.000 kr til to ekstra omklædningsrum – Rantzausmindehallen
 • 2.000.000 kr til renovering af faglokaler
 • 1.000.000 kr til styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud
 • 1.300.000 kr til udrulning af affaldsordning med sortering
 • 1.000.000 kr i 2020 og 2.000.000 kr i 2021  til nedrivning ved skolerne i Skårup og Thurø
 • 2.000.000 kr til styrket udvendig vedligeholdelse
 • 2.000.000 årligt til potentialeplaner i lokalområder
 • 3.300.000 til Ørkildskolen, tagetagen

 

Forbedringer af lokalområder og andre faciliteter

 • 2.000.000 kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.  
 • 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederiksø.
 • 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.
 • 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.
 • 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge

Enhedslistens byrådsgruppe

Susanne Gustenhoff, Jens Erik Laulund Skotte og Jesper Kiel

Se bilag pdf: Bilag Enhedslisten budget 2020